student
Sidan uppdaterad 2020-06-26

Information för Yh-studerande

Som Yh-studerande på JU är du en del av Jönköping University! Utbildningssystemet inom yrkeshögskolan skiljer sig något från högskolan, så på denna sida finns information samlad för som rör specifikt dig som Yh-studerande på JU.

Information som gäller för yrkeshögskola och högskola

För information som är densamma för som för högskolestudenter, och finns på andra sidor, följ följande länkar:

Inför start av utbildning och ny termin

Efter att du har blivit antagen och tackat ja till din plats ska du registrera dig som ny studerande och dyka upp på utbildningens upprop. Mer information om detta finns på sidan NyStudent.

Registrering som ny studerande sker under v.34. När du registrerar dig ska du välja alternativet "Engångskod".

OBS: Om du inte närvarar på uppropet vid utbildningsstart, och inte har meddelat förhinder, räknas det som att du inte har påbörjat dina studier, och du kan då komma att skrivas ut från utbildningen.

Inför varje termin ska du registrera dig på terminens kurser. Detta gör du på StudentLadoklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du ska även närvara på uppropet vid terminens start. Detta är ett sätt att bekräfta att du tänker fortsätta bedriva dina studier.

OBS: Om du inte närvarar på terminsuppropet, och inte har meddelat förhinder, kan det betraktas som att du inte tänker fortsätta bedriva dina studier, och du kan då komma att skrivas ut från utbildningen.

Under utbildningen

Du hittar alla dina kursplaner här på studentwebben, på sidan Yh-program med kursplaner.

Välj termin då din utbildning startar och klicka sen på utbildningen.

För varje examinationsmoment har du som studerande rätt att delta på en ordinarie examination och två omexaminationer. Examinationer ska ske rättssäkert och du som studerande har rätt att bli objektivt bedömd på din prestation.

Detaljerna för ordinarie examination framgår i Kurs-PM för respektive kurs.

Omexaminationer behöver inte ske omgående, utan planeras in med hänsyn till när dessa är möjliga att genomföra. Du kan t ex behöva vänta till dess att kursen går nästa gång.

Om du har förbrukat dina tillällen (examination + två omexaminationer) har du inte längre någon rättighet att examineras för det momentet.

Som studerande på Yh vid JU förväntas du att aktivt bedriva dina studier enligt utbildningsplanen.

Om du under en längre period inte deltar i undervisningen och inte har ansökt om studieuppehåll kan du komma att skrivas ut från utbildningen.

Du kommer vid långvarig frånvaro att bli kontaktad av utbildningsledaren.

Fusk vid examination

Fusk definieras vid JU som att använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka vilseleda vid prov eller när studieprestation annars ska bedömas.

Om du blir påkommen med att fuska på en examination kommer händelsen att utredas av utbildningsledare. Du kommer då att få möjlighet att yttra dig.

Om det framkommer att fusk har förekommit kommer ditt resultat från det momentet inte räknas med i betygsättningen. Du riskerar att försaka dina chanser till omexamination, och därmed också dina möjligheter att få din examen.

Övriga disciplinära förseelser

Utöver att själv begå fusk kan du även disciplineras om du gör något av följande:

 • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen
 • stör verksamheten hos utföraren och i utförarens lokaler
 • utsätter en annan studerande eller personal verksam i utbildningen för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap 4 § diskrimineringslagen (2008:567)

Vid allvarliga förhållanden kan du som studerande avskiljas från utbildningen. Detta innebär att du inte längre är välkommen att delta i undervisningen eller vistas i lokalerna, och du skrivs ut från utbildningen.

Avskiljande kan bli aktuellt ifall din närvaro i utbildningen utgör en säkerhetsrisk för andra studerande, personal eller egendom.

Om anledning till avskiljande föreligger kommer frågan utredas av utbildningsledaren, där du som studerande ska få möjlighet att yttra dig. Beslut om eventuellt avskiljande fattas sedan av fackhögskolans VD.

Särskilt pedagogiskt stöd

Om du, till följd av läs-, skriv- eller inlärningssvårigheter behöver särskilt pedagogiskt stöd för att kunna genomföra dina studier så har du rätt till det.

Exempel på stöd som kan ges (utifrån dokumenterat behov):

 • Anteckningshjälp
 • Anpassning av litteratur
 • Anpassning av datormiljö
 • Hjälp av dyslexipedagog
 • Tentamensanpassning
 • Alternativa examinationsformer
 • Lån av tekniska hjälpmedel

Läs mer om detta på sidan Stöd för studenter med funktionsnedsättningöppnas i nytt fönster

Om du är i behov av särskilt pedagogiskt stöd ska du vända dig till din utbildningsledare.

Studie- och yrkesvägledning

Vid behov kan du får studie- och yrkesvägledning. För att ta del av detta ska du i första hand vända dig till din utbildningsledare.

Studerandeinflytande

Efter varje avslutad kurs blir du ombedd att fylla i en kursutvärdering. Kursutvärderingarna granskas noggrant av utbildningens ledningsgrupp, och ligger till grund för förändringar i utbildningen, både för din klass och för framtida klasser. Därför är det väldigt viktigt att du fyller i kursutvärderingen.

Varje klass är representerad i ledningsgruppen av en studeranderepresentant. De studerande utser representanten i början av varje läsår på ett studeranderåd. Representantens uppgift är att föra klassens talan på ledningsgruppens möten, och framföra de synpunkter som klassen har på utbildningens upplägg och genomförande. Representanten ska också vidarebefordra information som är av vikt till klassen vid ett studeranderåd.

Efter utbildningen

När du har fått minst betyget Godkänt på alla kurser erhåller du en examen från Jönköping University, om utbildningen leder till en examen. Om utbildningen inte leder till en examen får du ett intyg på genomförd utbildning.

De två examensgraderna som kan erhållas inom yrkeshögskolan är:

 • Yrkeshögskoleexamen (SeQF nivå 5)
 • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen (SeQF nivå 6)

Examensbevis och intyg skickas till din folkbokföringsadress per automatik efter att alla dina resultat har registrerats. Detta kan alltså dröja några veckor efter att du har avslutat utbildningen.

6 månader efter att du har avslutat din utbildning kommer du att bli kontaktad och ombedd att svara på några frågor. Detta är frågor som Myndigheten för Yrkeshögskolan begär av oss att samla in.

Du kommer bli ombedd att svara på frågor om:

 • Vad du idag arbetar med
 • Hur relevant utbildningen har varit för ditt nya yrke
 • Utvärdering av utbildningen

Genom att svara på enkäten bidrar du till att utbildningen kan få fortsätta bedrivas.