Tre personer bakom jordglob i JIBS entré
Framsida på professor Charlie Karlssons publicerade historia "Min berättelse om tillkomsten av Internationella handelhögskolan i Jönköping"

Klicka på bilden för att läsa professor Charlie Karlssons publicerade historia.

Verkställande direktörer /Akademiska ledare

  • 1994 - 1996 Agne Boeryd
  • 1996 - 2000 Leif Lindmark
  • 2000 - 2001 Leif Melin
  • 2001 - 2007 Rolf A Lundin
  • 2007 - 2010 Niclas Adler
  • 2011 Agneta Bladh (interim)
  • 2012 - 2015 Johan Roos
  • 2016 Anna Blombäck (interim)
  • 2016 - Jerker Moodysson

År 1992 presenterades en rapport för utbildningsministern. Rapporten föreslog att man skulle inrätta en handelshögskola i Jönköping med en internationell dimension när det gällde lärare, studentutbyte och kursplaner.

Bakgrund

Högskoleutbildning i ekonomi hade startat redan 1970 i Jönköping, då i samarbete med Göteborgs Universitet. 1977 inrättades Högskolan i Jönköping, med två nationella linjeutbildningar inom ekonomi:
redovisnings-revisionslinjen och sekreterarlinjen. 1989 fick Högskolan i Jönköping rätt att examinera en fyraårig ekonomlinje.

I slutet av oktober 1988 träffades professor Åke E Andersson, som var mycket aktiv i debatten om regional utveckling, och landshövding Gösta Gunnarsson över en lunch för att diskutera regionala utvecklingsfrågor. Resultatet blev att länsstyrelsen beställde en analys av Jönköpings län med betoning på kunskap, infrastruktur och kultur. Rapporten ”Regional vitalisering – en analys och vision för Jönköpings län” överlämnades till länsstyrelsen i början av 1990. Till sin hjälp hade Andersson framför allt haft (dåvarande) ekonomie doktor Charlie Karlsson. 

Porträttbild av man med JIBS i bakgrunden

Åke E Andersson

Det viktigaste förslaget i rapporten var en satsning på en internationellt orienterad handelshögskola av högsta klass i Jönköping.

Många ansåg att förslaget var orealistiskt men många fann det också lockande. En undersökning som genomfördes i regionen visade att det fanns ett starkt stöd för den här typen av högskola.

Länsstyrelsen ville gå vidare, och senare samma år bildades Stiftelsen Internationella Handelshögskolan i Jönköping, med landshövding Gösta Gunnarsson som ordförande och Charlie Karlsson som projektledare och verkställande direktör. Under de kommande åren genomfördes ett omfattande förankringsarbete för idén om en internationell handelshögskola i Jönköping.

Äldre man tillsammans med två studenter

Charlie Karlsson

Stiftelsens styrelse publicerade 1992 en rapport (med Charlie Karlsson som huvudförfattare) innehållande ”ett konkret förslag till en ny handelshögskola i Sverige som kan bidra till att utveckla och förnya högre ekonomisk utbildning och forskning i Sverige”. 

En viktig nyhet som presenterades i rapporten, och senare genomfördes, var fadderföretagsprogrammet, där studenterna fick nära kontakt med ett företag redan i början av sina studier.

Rapporten argumenterade för entreprenörskap samt små och medelstora företag som en viktig profil. Detta presenterades som ett alternativ till det "administratörsperspektiv" som traditionellt dominerande i svenska ekonomiutbildningar. Utökat samarbete med lokala och nationella företag betonades.

Rapporten argumenterade också för resurser för att etablera en forskarutbildning, baserat på att en eventuell framgång för kandiat- och masterprogrammen var beroende av en lärarkår med starkt akademisk rykte och kunskap.

En möjlighet att realisera idén dök upp genom att den regering som tillträdde 1991 drev en linje om ökad frihet för universitet och högskolor. Det resulterade i att Högskolan i Jönköping, tillsammans med Chalmers, blev stiftelsehögskola 1994.

Flagga med JIBS logotyp 1994-2015

Flagga med JIBS logotyp 1994-2015

Högskolan i Jönköping organiserades i tre fackhögskolor: Högskolan för lärande och kommunikation, Tekniska Högskolan och Internationella Handelshögskolan. (Hälsohögskolan blev en del av Högskolan i Jönköping 2002.) Institutionen för ekonomi vid den tidigare Högskolan i Jönköping ombildades och utgjorde grunden för den nya Internationella Handelshögskolan.

De första åren

De första studenterna anlände på hösten 1994. Det fanns då ett fyraårigt program i företagsekonomi (med möjlighet att avsluta sina studier efter tre år), ett treårigt program i dataekonomi (magisterpåbyggnad inrättades 1995) och ett affärsjuristprogram. 1995 startades ytterligare ett program; Internationell Ekonomi och Politik.

Broschyrer från olika tidsperioder

Broschyrer från olika tidsperioder

Redan från början hade alla program ett internationellt fokus, och alla studenter gavs möjlighet att läsa utomlands i en eller två terminer. Handelshögskolan började utveckla partnerrelationer med universitet över hela världen och 2001 hade man 200 partneruniversitet. Från och med 2003 kunde internationella studenter läsa hela program vid Internationella Handelshögskolan.

Ett andra fokus var samverkan med näringslivet, bland annat genom att studenterna i företagsekonomi fick fadderföretag under de första två åren av sin utbildning. Satsningen på fadderföretag var unik i Sverige och har sedan dess fått många efterföljare.

Fadderföretagen visades upp i JIBS entré

Fadderföretagen visades upp i JIBS entré

Vid starten hade Internationella Handelshögskolan totalt 33 anställda. De tre första professorerna tillträdde i juli 1994. 2010 var antalet anställda 240, varav 35 professorer.

Högskolan i Jönköping fick 1995 rätt att ge doktorsexamen i fyra ämnen vid Internationella Handelshögskolan. Den förste som disputerade var Anders Melander i företagsekonomi 1997. Den första kvinnliga doktorn blev Eleonor Alhager, som disputerade i rättsvetenskap 2001.

Erik Dahlbergsgymnasiet

Erik Dahlbergsgymnasiet

Lokaler

När Internationella Handelshögskolans verksamhet startade 1994 bedrevs utbildningen i två olika lokaler; dels på  ED-gymnasiet och dels i Ansvarhuset vid Östra Torget, en halv kilometer därifrån. Övriga fackhögskolor hade liknande lokalproblem. Tack vare ett gemensamt initiativ mellan kommunen och högskolan, och med sponsring från ett 30-tal regionala företag, kunde ett nytt högskoleområde börja byggas 1995. Internationella Handelshögskolans karakteristiska runda vita byggnad ritades av White arkitekter i Göteborg och invigdes 1997. 

JIBS-byggnaden en solig dag

JIBS-huset, ett landmärke i Jönköping

Forskning och forskningscenter

1998 gav Wallenbergsstiftelsen ett viktigt forskningsanslag om 25 miljoner till Internationella Handelshögskolan för uppbyggnad av Program for Entrepreneurship and Growth, samt 10 miljoner till uppbyggnad av Informationscentrum för entreprenörskap på Högskolebiblioteket.

Sedan 2001 har ett betydande antal ”centres of excellence”, företrädesvis finansierade genom externa medel, startat. Institutet för Utländsk och Kommersiell Rätt, ett informationscentrum som då funnits i ca 40 år, togs över av Internationella Handelshögskolan 2001 i samband med att Industriförbundet och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) gick samman och bildade Svenskt Näringsliv.

CESIS (Centre of Excellence for Science and Innovation Studies) bildades gemensamt av JIBS, KTH och Sister (The Swedish Institute for Studies in Education and Research) med finansiering av Vinnova år 2003, och samma år bildades MMTC (Media Management and Transformation Centre) med finansiering av Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse.

År 1995 startade CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership) och 2007 Prosperity Institute of Scandinavia.

Rankningar och ackrediteringar

Fokuseringen på entreprenörskap i forskningen har gett internationellt erkännande. Baserat på publikationer 1995-2006 har JIBS rankats nia i världen och trea i Europa inom entreprenörskapsforskning. (Crump, Abbery & Zu, 2009).

2011 rankades JIBS av Civilekonomernas riksförbund som nummer ett i Sverige när det gäller antal utexaminerade som studerat utomlands, antal utexaminerade som hade fått jobb innan de tog examen och antal utexaminerade som nu arbetar utomlands.

I oktober 2014 fick kandidatprogrammet International Management sin EPAS-ackreditering förnyad med ytterligare 3 år. Masterprogrammet Strategic Entrepreneurship fick en 5-årig EPAS-ackreditering. Av världens omkring 13 000 handelshögskolor är JIBS en av de 62 som har EPAS-ackrediterade program.

2015 blev JIBS ackrediterade både av EQUIS och AACSB.

Årtal

1970
Högskoleutbildning i ekonomi startas av skolförvaltningen i Jönköping, i samarbete med Göteborgs universitet.

1977
Högskolan i Jönköping inrättas och startar två nationella linjeutbildningar inom ekonomi: redovisnings-revisionslinjen och sekreterarlinjen.

1989
Högskolan i Jönköping får rätt att examinera en fyraårig ekonomlinje.

1990
Stiftelsen Internationella Handelshögskolan i Jönköping bildas för att driva idén om en internationell handelshögskola.

1994
Högskolan i Jönköping ombildas till stiftelsehögskola. Internationella Handelshögskolan startar sin verksamhet som en av tre fackhögskolor.

1995
Fasta forskningsresurser. Högskolan i Jönköping får rätt att utfärda doktorsexamen inom företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi och statsvetenskap.

1996
Första professorsinstallationen i Kristine Kyrka. 12 professorer installeras.

1997
Invigning av lokaler på det nya högskoleområdet vid Munksjön.
JIBS blir först i Sverige med att använda den internationella ECTS-skalan för betygssättning av kurser.
Första doktorsdisputationen: Anders Melander, företagsekonomi.

1998
JIBS Alumnförening bildas.

1999
Första kvinnliga professorn installeras: Elisabeth Sundin i företagsekonomi.

2001
Internationella Handelshögskolan skriver avtal med sitt 200:e partneruniversitet.
Den världsledande entreprenörskapsforsknings-konferensen The Babson College – Kauffmann Foundation Entrepreneurship Research Conference hålls i Jönköping.
Första kvinnliga doktorn: Eleonor Alhager, rättsvetenskap.

2003
Hela program ges på engelska för att ge möjlighet för internationella studenter att studera på heltid i Sverige.

2008
Invigning av börsrummet Nordnet Trading Room.
Kandidatprogrammet International Management blir EPAS-ackrediterat.

2009
Internationella Handelshögskolan får rätt att ge civilekonomexamen enligt den nya examensordningen.

2010
1000 regionalforskare från hela världen samlas i Jönköping när den största kongressen någonsin för regionalforskare arrangeras av ERSA tillsammans med JIBS.

2011
De första betalande internationella studenterna anländer till JIBS.
Masterprogrammet Strategic Entrepreneurship blir EPAS-ackrediterat.

2012
Första prisutdelningen i JIBS Entrepreneurship Challenge, en tävling för studenter som gjorts möjlig av en donation från "Aktiestinsen" Lennart Israelsson.

2013
JIBS skriver under FNs PRME-principer, för ökat fokus på hållbarhet och samhällsansvar i utbildningarna.
Projektet Vertikals, som ska göra forskare mer synliga i samhället och i media, lanseras.

2014 
Masterprogrammet Strategic Entrepreneurship får en 5-årig EPAS-ackreditering. 

2015
EQUIS- och AACSB-ackreditering till JIBS som helhet.