Kvalitetssäkringsarbetet vid Tekniska Högskolan är kopplat till övergripande mål och strategier vid JU och Tekniska Högskolan samt till JU:s kvalitetssäkringsarbete och externa krav.

Karaktäristiskt för framgångsrikt kvalitetssäkringsarbete är delaktighet och engagemang bland personal och studenter. För att ge förutsättningar för dialog har Tekniska Högskolan därför flera råd och kommittéer som samlas regelbundet för att diskutera kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling tillsammans med studentrepresentanter. Till dessa råd hör bland andra Forskningsrådet, Forskarutbildningsrådet, Utbildningsråden och Pedagogiska utvecklingsgruppen.

Samverkan med akademi, industri och andra samhällsaktörer är viktigt för Tekniska Högskolan. Detta är en viktig anledning till att forsknings- och utbildningsledare deltar i råd med externa aktörer, eftersom det är ett sätt att säkerställa forskningens och utbildningens relevans.

JU:s kvalitetssäkringsarbete gällande forskning och utbildning har stora likheter. Forskningsmiljö­ansvariga och programledare skapar årligen kvalitetsrapporter och kvalitetsutvecklingsplaner som ett sätt att dokumentera det kontinuerliga förbättringsarbetet. Kvalitetsutvecklingsplanerna aggregeras därefter till bolagsnivån för Tekniska Högskolan. Därtill sker cykliska kvalitetsbedömningar av Tekniska Högskolans utbildningsprogram i enlighet med rutinerna inom Nämnden för Utbildning och Forskarutbildning.