Verkställande direktörer /Akademiska ledare

  • 1994 - 2007 Roy Holmberg
  • 2007 - 2009 Peter Olsson
  • 2009 - 2012 Jörgen Birgersson
  • 2012 - 2016 Mats Jägstam
  • 2016 - Ingrid Wadskog

Högskolan i Jönköping inrättades 1977 med bland annat teknikinstitutionen. Under 1994 övergick Högskolan i Jönköping i stiftelseform med tre fackhögskolor, bland annat Ingenjörshögskolan. År 2007 blev Ingenjörshögskolan Tekniska Högskolan.

Efter bildandet av Högskolan i Jönköping 1977 byggdes den Yrkestekniska högskoleutbildningen (YTH) upp för att sedan, från mitten av 80-talet, successivt kompletteras med tvååriga mellaningenjörsutbildningar inom institutionen för teknik.

Ingenjörshögskolan

År 1994 blev Högskolan i Jönköping stiftelsehögskola och verksamheten inom teknikinstitutionen organiserades under fackhögskolan Ingenjörshögskolan (ING) som från 2007 benämns Tekniska Högskolan.

År 1995 förlängdes alla ingenjörsutbildningar till 3 år och 1998 utexaminerades de första högskoleingenjörerna/teknologie kandidaterna inom byggnads-, data-, elektro-, kemi- och maskinteknik. Vidare påbörjades uppbyggnaden av forskning inom området Komponentteknologi med särskild inriktning på gjutning i nära samarbete med Gjuteriföreningen i Jönköping.

Från 1998 gavs ett antal 1,5-åriga utbildningar på magisternivå och 2000 examinerades de första teknologie magistrarna inom elektro- och maskinteknik samt några år senare inom datateknik och industriell organisation och ekonomi.

Ingenjörshögskolan utvecklades mycket positivt under senare delen av 90-talet och antalet studieplatser ökade från cirka 500 år 1995 till cirka 1000 år 2000.

JTH-projektet

Näringslivets behov av högre teknisk utbildning i regionen bidrog samtidigt till att Handelskammaren, dåvarande landshövding och politiska representanter för landsting och kommuner, förde diskussioner med Högskolan. Dessa utmynnade i arbetet att vidareutveckla Ingenjörshögskolan till att en teknisk högskola och 1999 startades det s. k. JTH-projektet.

Projektet syftade till att bygga upp forskning och forskarutbildning på en sådan nivå att doktorsexamensrätt kunde erhållas inom det tekniska området. Attraktiva forskningsmiljöer med egen forskarutbildning inom, för Tekniska Högskolan viktiga teknikområden skulle bland annat säkra rekryteringen av forskarutbildade lärare till en expanderande teknisk utbildning.

JTH-föreningen

Projektet fick under projekttiden fram till och med 2010 ett kraftfullt stöd av regionens såväl privata som offentliga sektor genom Föreningen för Jönköpings Tekniska Högskola (JTH-föreningen) med regerande landshövdingar som ordförande. Föreningens medlemmar har varit följande aktörer i länet: Handelskammaren, Länsstyrelsen / Regionförbundet, Landstinget och Stiftelsen Högskolan.

Den övergripande forskningsinriktningen fastställdes till Industriell produktframtagning särskilt inriktad mot små- och medelstora företag. Forskningsuppbyggnaden skedde inom fem områden med särskild tillämpning på de mindre företagen: produktutveckling, komponentteknologi, inbyggda system, produktionssystem och informationsteknik.

Forskningsfonden

För att stödja forskningens utveckling satsade näringslivet, offentliga sektorn och Högskolan vardera cirka 65 miljoner eller sammanlagt cirka 200 mnkr under åren 2002-2010 i en s.k. forskningsfond. Fonden förbrukades i en takt som möjliggjorde en snabb utbyggnad av forskningen och forskarutbildningen till en nivå som skulle kvalificera Ingenjörshögskolan till att erhålla doktorsexamensrätt inom teknikområdet.

År 2003 sökte Högskolan i Jönköping doktorsexamensrätt inom vetenskapsområdet teknik. Regeringen behandlade dock inga ansökningar från högskolorna utan tillsatte 2006 en utredning om hur examensrätten på forskarnivå skulle kunna ges i framtiden. För att inte hamna i långbänk ingick därför Högskolan i Jönköping 2006 en avsiktsförklaring med Chalmers och KTH om en gemensam utveckling av forskningen och forskarutbildningen i Jönköping inriktad på små och medelstora företag.

Invigning av Tekniska Högskolan

Invigning av Tekniska Högskolan

Invigning av Tekniska Högskolan

Från 2007 kunde Högskolan i Jönköping därmed etablera Tekniska Högskolan, baserad på dessa lärosätes examensrätter på forskarnivå. Invigningen hölls den 8 februari 2007.

Våren samma år fick Tekniska Högskolan rätt att utfärda den nya 2-åriga masterexamen inom de tekniska områdena: produktutveckling, produktionssystem och elektroteknik.

Forskningsfonden resulterade i en växande basfinansiering för de fem forskningsområdena som från 2007 utgjorde ca 25 mnkr och därmed resulterade i en forskningsvolym på ca 50 mnkr. Den nivå som ansetts vara ett minimum för en teknisk högskola med egna examensrättigheter på forskarnivå.

Doktorexamensrätt

Utredningen om examensrätter på forskarnivå resulterade i att högskolorna från 2010 kunde ansöka om examensrätter inom smalare kunskapsområden än de tidigare vetenskapsområdena. I samband med ansökan om sådan examensrätt inom området Industriell produktframtagning våren 2010 fokuserades forskningen på de fyra miljöerna: Produktutveckling, material och tillverkning, produktionssystem och informationsteknik.

Regeringen fattade 2 september 2010 beslut om att tilldela Högskolan i Jönköping, för genomförande inom Tekniska Högskolan, examensrätt på såväl forskarnivå som masternivå inom området Industriell produktframtagning med forskarutbildningsämnena: maskinkonstruktion, material och tillverkningsprocesser samt produktionssystem.

JTH-projektet har nått sitt syfte

I och med att Tekniska Högskolan uppnådde målet att erhålla teknisk doktorsexamensrätt och därmed utgör en fullvärdig teknisk högskola har JTH-projektet nått sitt syfte. Såväl JTH-projektet som JTH-föreningen avslutades därför i och med 2010 års utgång.

Årtal

1977
YTH-utbildningar startar.
1994
Teknikinstutionen organiseras under fackhögskolan Ingenjörshögskolan och fadderföretagsverksamheten startar.
1995
Ingenjörsutbildningarna utökas till 3-åriga program. Cirka 500 studenter.
1998
Ingenjörshögskolan flyttar in i nybyggda lokaler på högskoleområdet och tekonologie magisterprogram startas.
1999
JTH-projektet startas och JTH-föreningen bildas.
2000
De första teknologie magistrarna inom elektro- och maskinteknik examineras. Cirka 1000 studenter.
2007
Ingenjörshögskolan blir Tekniska Högskolan med rätt att utfärda den nya 2-åriga masterexamen inom de tekniska områdena produktutveckling, produktionssystem och elektroteknik.
2009
JTH blir årets Teknikutbildare. Cirka 2000 studenter.
2010
JTH har rätt att ge licentiat- och doktorsexamen inom det tekniska området Industriell produktframtagning.
2011
Forskarskolan invigs.