JTH-projektet syftade till att utveckla Ingenjörshögskolan (ING), en fackhögskola inom Stiftelsen Högskolan i Jönköping, till en teknisk högskola med egna doktorsexamensrätter.

Bakgrund

Bakgrunden var att den tekniska utbildningen utvecklats mycket positivt från starten 1994 med en fördubbling av antalet studieplatser till ca 1000 år 2000. Ingenjörshögskolan blev därmed en av de större utbildarna av högskoleingenjörer i landet. Samtidigt efterfrågande näringslivet i regionen genom Handelskammaren högre teknisk utbildning.

Detta ledde till diskussioner om hur fler disputerade lärare och forskare skulle kunna rekryteras till Ingenjörshögskolan för att höja kvaliteten i befintlig utbildning och för att kunna få examensrätter för högre utbildning på magisternivå. Alla var då överens om att det behövde skapas en attraktiv forskningsmiljö med egen forskarutbildning på ING.

JTH-föreningen

Stiftelsen Högskolan i Jönköping hade dock inte ekonomiska resurser för en sådan forskningssatsning och förde därför diskussioner med näringslivet genom Handelskammaren och den offentliga sektorn i regionen om att skapa en forskningsfond med delat ansvar för finansieringen av en uppbyggnad av forskning och forskarutbildning vid ING.

I detta sammanhang bildades 1999 Föreningen för Jönköpings Tekniska Högskola (JTH-föreningen) till stöd för Högskolans JTH-projekt och med ändamålet att verka för att Ingenjörshögskolan utvecklas till en teknisk högskola med doktorsexamensrätt inom det tekniska området. Avtal skrevs och inbetalningen till forskningsfonden påbörjades 2002.

Forskningsfonden

Forskningsfonden var avsedd att förbrukas i en takt som möjliggjorde en snabb utbyggnad av forskningen och forskarutbildningen till en nivå som skulle kvalificera ING till att erhålla vetenskapsområdet teknik och därmed erhålla erforderliga examensrätter och långsiktig basfinansiering till forskningen enligt statens dåvarande logik.

Satsningen om totalt ca 65 mnkr från vardera näringslivet och den offentliga sektorn i regionen under perioden 2002-2010 har tillsammans med högskolans satsning resulterat i en basfinansiering om ca 25 mnkr per år från 2006 och totalt en årlig forskningsvolym om ca 50 mnkr inklusive externt i konkurrens sökta och erhållna medel. Den nivå som ansetts vara ett minimum för att kunna skapa en teknisk högskola med vetenskapsområdet teknik och därmed doktorsexamensrättigheter inom hela teknikområdet.

Tekniskt vetenskapsområde

När det gäller ambitionen att få vetenskapsområdet teknik med doktorsexamensrätt inom hela det tekniska området visade det sig dock så småningom att "timingen" av JTH-projektet inte stämde med statens intentioner. Staten har nämligen efter några års utredningsarbete beslutat att ersätta de breda vetenskapsområdena, exempelvis teknik, med smalare kunskapsområden för doktorsexamensrätter vid de nyare högskolorna. Samtidigt har statens finansieringsgrund för högskolornas forskning och forskarutbildning ändrats och följer ej på samma sätt examensrätterna. Den nya finansieringsgrunden är prestationsbaserad vilket gynnar Högskolan i Jönköping, som har relativt hög andel externt erhållna forskningsmedel.

I och med att regionens satsning nu trappas ned från nivån 10 mnkr per år från vardera parten till 7,5 mnkr 2009, 2,5 mnkr 2010 och helt upphör 2011 samtidigt som förutsättningarna från staten ändrats kommer högskolan inte kunna ersätta forskningsfonden fullt ut under några år. För en sådan övergångstid har staten beviljat Högskolan i Jönköping 15 mnkr till JTH. Tack vare att statens nya finansieringsgrund är prestationsbaserad förväntas dock Högskolan efter övergångstiden kunna ge Tekniska Högskolan en basfinansiering av forskningen som svarar mot den höga ambitionen av en teknisk högskola med doktorsexamensrättigheter.

Doktorsexamensrätt inom industriell produktframtagning

Ambitionen med doktorsexamensrätt har under 2010 infriats för tekniska Högskolan genom att högskolan har sökt och erhållit egen examensrätt på forskarnivå inom teknikområdet Industriell produktframtagning med de tre forskarutbildningsämnena: maskinkonstruktion, material och tillverkningsprocesser samt produktionssystem. Till denna rätt följer även masterexamensrätt inom området Industriell produktframtagning.

Tack vare regionens satsning har forskningen och forskarutbildningen vid Tekniska Högskolan haft en kraftig utveckling under projekttiden med en ökning av forskningsvolymen till ca 50 mnkr och antalet forskarstuderande till ca 40 år 2010. Forskningen har fokuserats på små och medelstora företags behov särskilt inom den tillverkande industrin och de tillverkningsnära tjänsteföretagen.

Forskningens övergripande inriktning är Industriell produktframtagning i samverkan och bedrivs inom de fyra miljöerna: Produktutveckling, material och tillverkning, produktionssystem samt informationssystem. All forskning är företagsrelaterad och bedrivs i samarbete med näringslivet. Forskargruppen inom gjutning är störst och är i samarbetet med SweCast (Gjuteriföreningen) en av de ledande i världen.

JTH-projektet har nått sitt mål

Vi kan därmed konstatera att JTH-satsningen varit mycket lyckad och resulterat i en teknisk högskola med en omfattande teknisk utbildning som från 2009 uppgår till över 2000 helårsstudieplatser. Tekniska Högskolan är landets tredje största utbildare av högskoleingenjörer / tekniska kandidater efter Chalmers och KTH,  har utbildning på magister- och masternivå samt omfattande utlokaliserad tvåårig teknikutbildning i regionen. Vidare har Tekniska Högskolans studenter under en följd av år nått topplacering i landet när det gäller anställningsbarhet enligt Högskoleverkets utvärderingar. En bekräftelse på den positiva utvecklingen är att JTH år 2009 valdes till Årets teknikutbildare av Teknikföretagen i Sverige.

I och med att Tekniska Högskolan uppnått målet att få doktorsexamensrätt och därmed utgör en fullvärdig teknisk högskola har JTH-projektet nått sitt syfte. Såväl JTH-projektet som JTH-föreningen avslutas därmed i och med 2010 års utgång.

Roy Holmberg
JTH-föreningens verkställande tjänsteman