På Hälsohögskolan finns lärare och forskare med god kompetens inom en rad områden. 

Socialt arbete

Inom området socialt arbete har vi bred kompetens kring sociala problem i relation till individer och grupper i utsatta livssituationer, och på de strukturer som påverkar människors livsvillkor. Vi erbjuder också utbildning för de organisationer och professioner som verkar inom detta fält.

Oral hälsa

Vi har bred kompetens inom folkhälsa med fokus på munhälsa i alla åldersgrupper. Genom kunskap om munsjukdomar och dess relation till allmänhälsa arbetar vi för att stödja ett hälsofrämjande och förebyggande synsätt i tvärprofessionell samverkan. Vi erbjuder innovativ utbildning kring munhälsa riktat mot omhändertagande av friska individer och utsatta grupper i ett föränderligt samhälle.

Äldre och åldrande

Vi har tvärprofessionell kompetens inom både det aktiva åldrandet och hur det är att åldras och vara beroende av vård och omsorg. De flesta utbildningarna är web-baserade för ökad tillgänglighet. Vi erbjuder innovativ utbildning kring äldre och åldrande som svarar mot det behov av vård av äldre som den demografiska utvecklingen skapar.

Kvalitetsförbättring och ledarskap

Inom området Kvalitetsförbättring och ledarskap har vi bred kompetens och nyttiggör kunskap inom förbättringsvetenskapen. Vi utbildar i förbättringskunskap, patient-/brukarmedverkan, organisation och systemtänkande, coaching, patientsäkerhet, mätning, uppföljning och ledarskap inom välfärdens serviceorganisationer. Målet är att ge välfärdens serviceorganisationer verktyg för innovation, förnyelse och förbättring inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete.

Biomedicin/medicinsk vetenskap

Vi har kompetens inom anatomi och fysiologi, sjukdomslära, farmakologi, mikrobiologi och vårdhygien. Skräddarsydda och färdiga uppdragsutbildningar kan erbjudas inom såväl naturvetenskap som biomedicin.

Biomedicinska analytiker – laboratoriemedicin

Vi har en djup och bred ämneskompetens inom ramen för biomedicinsk laboratorievetenskap, som är väl anpassad till utvecklingen inom laborativa verksamheter. Kompetensen omfattar tillämpning av den laboratoriemetodik och kvalitetssäkring som används vid analys av provmaterial för att kunna utvärdera och bedöma biologisk funktion.

Biomedicinska analytiker – klinisk fysiologi

Vi besitter bred- och spetskompetens inom klinisk fysiologi. Vi skräddarsyr, enligt era önskemål och verksamhetsbehov, utbildningar och kurser inom det klinisk fysiologiska området, såsom kardiovaskulär fysiologi, lungfysiologi, arbetsfysiologi, neurofysiologi och nuklearmedicin/PET.

Radiografi

Vi har bred kompetens inom radiografi, samt spetskompetens inom bland annat Magnetisk Resonans Tomografi, Primär Bildgranskning och barn i radiologisk kontext. Vi erbjuder utbildning på olika nivåer, men alltid med utgångspunkt i evidens, och med en design för att möta dagens och morgondagens behov inom radiologisk verksamhet.

Omvårdnad

Inom området omvårdnad besitter vi kompetens, och erbjuder uppdragsutbildningar inom taktil beröring, personcentrerad omvårdnad, Hälso- och sjukvårdslagen, omvårdnad vid hjärtsjukdomar samt vid kognitiva sjukdomar, nutrition, kvalitetsregister, evidensbasering inom omvårdnad, palliativ omvårdnad, omvårdnadsdokumentation och sexuell hälsa. Vi har även spetskompetens inom omvårdnad av barn, med fokus på bland annat barnhälsovård, funktionsnedsättningar, skolhälsovård, smärta och omvårdnad vid barncancer.

Rehabilitering

Vi är framförallt specialiserade på utbildning och kompetensutveckling inom ämnena arbetsterapi, ortopedteknik och biomekanik, men även handledning. Vi är internationellt ansedda inom framförallt gånganalys och biomekanik, och även ledande i Norden inom dessa ämnen.