Entreprenörskapets roll i småstadskommuners utveckling

Ett nytt forskningsprojekt på Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University ska rikta fokus på tillväxt och entreprenörskap i svenska småstadskommuner. Trots att dessa områden utgör en viktig länk mellan större städer och landsbygder har de fått begränsad uppmärksamhet i forskning och beslutsfattande. Genom att studera småstadskommuner i Jönköpings län och resten av landet söker projektet svara på bland annat hur entreprenörskap påverkar tillväxten på dessa platser.

Foto: Alexander Lindell/Unsplash

Traditionellt har forskningen fokuserat på tillväxt och utveckling av större städer eller på mindre platser behandlade som en homogen grupp. Men mot bakgrund av att omkring en tredjedel av Sveriges 290 kommuner kan klassificeras som småstadskommuner (mindre städer omgivna av landsbygd), och i Jönköpings län sex av 13 kommuner, är det viktigt att förstå de unika utmaningar och möjligheter som dessa platser erbjuder.

- Vi ser att entreprenörskap kan vara av särskild betydelse eftersom småstadskommuner erbjuder mer begränsade jobbmöjligheter via den traditionella arbetsmarknaden, som på mindre platser ofta är koncentrerad till tillverkningsindustrin. Samtidigt finns det goda möjligheter för entreprenörer att nyttja de unika kompetenser och de natur- och kulturtillgångar som ofta finns på mindre tätbefolkade platser för att starta nya företag, säger Sofia Wixe, docent i nationalekonomi på JIBS och projektledare för forskningsprojektet.

Generera policyrelevant forskning

Projektet syftar till att generera policyrelevant forskning i gränslandet mellan entreprenörskap, tillväxt och regional utveckling, särskilt riktad mot småstadskommuner. För att uppfylla detta syfte ställs tre centrala frågor:

  1. Vilka tillväxt- och entreprenörskapsmönster kan identifieras för svenska småstadskommuner och hur skiljer de sig från mer eller mindre tätbefolkade platser?
  2. Vilken roll spelar entreprenörskap för tillväxten i småstadskommuner?
  3. Hur samspelar andra platsspecifika faktorer med entreprenörskap och påverkar tillväxten i småstadskommuner?

Forskarna tar sin utgångspunkt i att många småstadskommuner, särskilt avlägset belägna, uppvisar lägre tillväxt i både befolkning och produktivitet jämfört med större städer eller kommuner som ligger nära dessa. Samtidigt kan det finnas (outnyttjad) potential till en högre entreprenöriell aktivitet, vilket dessutom kan förväntas spela en mer central roll för tillväxten i småstadskommuner än i större städer med mer variation i näringslivet. Dessutom förväntas platsspecifika faktorer som natur- och kulturtillgångar, demografisk struktur och näringslivsstruktur påverka möjligheterna till entreprenörskap och därmed tillväxt i småstadskommuner.

Bidrar till hållbara städer och samhällen

Genom att fördjupa förståelsen för drivkrafterna bakom tillväxt och entreprenörskap i svenska småstadskommuner tror forskarna att projektet kan bidra till bättre anpassade och lokalt förankrade strategier för regional utveckling. Detta är särskilt relevant för Jönköpings län, men även för liknande regioner både nationellt och internationellt. Genom att adressera klyftan mellan stad och land kan forskningen ge viktiga bidrag till att uppnå FN:s globala mål om hållbara städer och samhällen, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt minskad ojämlikhet.

- Forskningsprojektet utgör ett viktigt steg mot en djupare förståelse av småstadskommuners roll i Sveriges utveckling och hur entreprenörskap kan främjas för att stimulera tillväxt och överlevnad på dessa platser. Genom att identifiera framgångsfaktorer och dela kunskap mellan olika kommuner kan vi bidra till en mer inkluderande och hållbar utveckling, säger Lina Bjerke, universitetslektor i nationalekonomi och en av forskarna i projektet.

Fakta

Forskningsprojektet Överlevnad bland de mindre – Entreprenörskap och tillväxt i svenska småstadskommuner pågår till och med 2027. Det har beviljats medel på drygt tre miljoner kronor från Syskonen Inger och Sixten Norheds stiftelse i Värnamo. Projektledare är Sofia Wixe, docent i nationalekonomi. Övriga projektmedlemmar är Lina Bjerke, universitetslektor i nationalekonomi, Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, samt Deborah Strumsky, universitetslektor i nationalekonomi. Samtliga är verksamma vid JIBS.

2024-05-20