- Utveckling och applicering av ett praktiskt förhållningssätt på Husqvarna AB

Hantering av variantspridning utmanar lokala- och globala producenter. Företag eftersöker kontinuerligt nya uthålliga konkurrensfördelar. Ett sätt att höja yttre effektiviteten är genom förbättrad varianthantering. I denna studie skapas och erhålls ett förhållningsätt som praktiskt hjälper företag att strategisk placera variantspridningspunkter.

Det enklaste flödet att styra är det som är rakt och ändamålsenligt. Antalet varianter ökar komplexiteten samt begränsar möjligheten för planering och styrning. Det blir fler komponenter och parametrar som kräver anpassning och synkronisering. Att erbjuda varianter är dock i många fall nödvändigt då marknadsbehoven är differentierade och av föränderlig karaktär. Dock är varje tillkommande variant förenad med en kostnad, ofta i form av lagerkostnader.

Genom det förhållningsätt som i rapporten presenteras för variantspridningspunkter kan företag efter påverkansfaktorer göra avvägningar för att passa den aktuella verksamhetens strategi. Ett medvetet variantskapande som överensstämmer med företagets övergripande strategi ger goda förutsättningar för en ökad lönsamhet. Syftet med projektet på fallföretaget är att detta ska ge argument för en fortsatt inhemsk produktion. Detta är av stor vikt för den lokala bygden då närvaron av en global koncern är avgörande för många arbetstillfällen och med den förenad social hållbarhet.

I studien ingår ett globalt fallföretaget som genom en annorlunda hantering av varianter kraftigt kan reducera sin kapitalbindning i färdigvarulagret. Detta samtidigt som en reducering av ledtid möjliggörs. Detta exemplifieras genom beräkningar och en konvergerings/divergeringsanalys som presenteras nedan.

Att minska kapitalbindning och ledtid står ofta i målkonflikt med varandra varför en minskning av båda ses som en särskild styrka inom studien. Besparingarna är en följd av appliceringen av det förhållningssätt som skapats inom studien och exempel på vilka vinningar ett företag kan uppnå̊ genom att applicera det generella strategiska förhållningsätt genererat av studien. Detta utan att sänka servicenivån mot kund.