student

Vanliga frågor och svar

Här kan du som student ta del av svar på en del vanligt förekommande frågor.

Frågor som berör specifika kurser riktar du i första hand till kursansvarig för den aktuella kursen.

Om du skickar mail tänk på att noga ange vad ditt ärende gäller, vem du är, vilken utbildning och vilken termin du studerar på inom de olika programmen som berörs av VFU-handboken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Möjlighet till önskemål om VFU ort är borttaget från och med våren 2024:

Hälsohögskolan som utbildningsanordnare beställer VFU platser i samarbete med verksamheten, utifrån tilldelade VFU-platser fördelas studenter. Studenten placeras av lärosätets VFU-samordnare efter hänsynstaganden till ansökan om förtur som omfattas av riktlinjer för VFU, se vidare via: https://ju.se/student/arbetslivskontakt/halsohogskolan/sjukskoterskeutbildning/vfu-handboken/vanliga-fragor-och-svar.html#showmore-ForturvidVFUplacering

I övrigt ges inte möjlighet till önskemål om VFU placering som tidigare skett med hänvisning till det stora behovet av att kunna nyttja befintliga VFU platser.

Beslutet är taget av chef för avdelningen för omvårdnad i samordning med ledning HHJ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om arbetstidslagen

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare och studenter i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20231205

Students who have worked in the healthcare system/VFU or have themselves received care outside the Nordic countries must be cultured for MRSA.

See information: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/dokument/evo/e2101f08-3e2e-49b5-b6a6-02ec1b7e2d88?pageId=21852

Incoming students who are going to do VFU, requests are made to the partner university that MRB/MRSA screening takes place before departure to Sweden/education according to the instructions in the attached link.

 

Vanliga frågor och svar

Information om VFU önskemål på sjuksköterskeprogrammet:

Hälsohögskolan som utbildningsanordnare beställer VFU platser i samarbete med verksamheten, utifrån tilldelade VFU-platser fördelas studenter. Studenten placeras av lärosätets VFU-samordnare efter hänsynstaganden till ansökan om förtur som omfattas av riktlinjer för VFU, se vidare via: https://ju.se/student/studier/blanketter--dokument/halsohogskolan.html

 

I övrigt ges inte möjlighet till önskemål om VFU placering som tidigare skett med hänvisning till det stora behovet av att kunna nyttja befintliga VFU platser.

 

På sjuksköterskeutbildningen finns det möjlighet att söka förtur vid VFU, se skälen för förtur nedan.

Förtur kan sökas av studenter som har:


• Ensam vårdnad av barn under 12 år

• EVL
• Särskilda skäl: Daglig kontakt med vården, vård av nära anhörig
Individuell bedömning görs av situationen och den informationen vi har fått ta del av kring ovan punkter.


Ansökan skall styrkas med intyg:

*EVL-Kontrakt
*Läkarintyg vid vård av anhörig
*Läkarintyg vid medicinska skäl hos studenten
*Ensam vårdnadshavare, då krävs intyg från folkbokföringsregistret.


Ansökan ska vara oss tillhanda terminen innan du ska ut på VFU, innan terminens slut. Skickas till Vfu.ssk@Ju.se

 

 


För dig som är gravid är det viktigt att själv ta beslut kring om du vill genomföra din VFU eller ej. Som student omfattas du av de regler som gäller för all personal och inom till exempel psykiatrin avråder verksamheten från VFU för studenter i senare del av graviditet (vecka 22 och framåt). Du bör alltid ta kontakt med Team VFU via vfu.ssk@ju.se,om du är gravid. Du behöver även kontakta kursansvarig och klinisk adjunkt för planeringen i fall beslutet blir att du inte kan genomföra din VFU.

 

Är du gravid och står inför att göra VFU (bla psykiatrin T4), ta kontakt med Hultgren Eva-Karin eva-karin.hultgren@rjl.se inom Region Jönköpings Län för ett samtal och för kommunal VFU Kommunal VFU SSK Jönköpings län kommunalvfu-ssk-jkpglan@jonkoping.se

Stanna hemma från VFU om du är sjuk och har tydliga symtom på luftvägsinfektion, magsjuka eller feber.

 

Blir du sjuk under din VFU ska du i första hand kontakta din handledare och sedan ha en dialog på vilket sätt du kan ta igen VFU och uppnå dina lärandemål. Om du blir långvarigt sjuk behöver du meddela kursansvarig och Team VFU. Du ska även ta kontakt med studievägledare för att planera VFU nästa gång kursen ges.

 

Verksamheten kommer att förbereda ett schema och skicka detta till din JU mail inför VFU start. Som student kommer ni att följa er handledares schema och det kan förekomma både dagturer och kvällsturer. Att följa sin handledares schema innebär möjlighet till bedömning vilket i sin tur möjliggör måluppfyllelse i VFU som i sin tur bidrar till godkänd kurs.

Tiden för introduktion medräknas i närvarotimmarna.

Det är handledarna/VFU-ansvarig som ska kontaktas vid frågor gällande närvarotimmar inte personal.

 

Tid för bön under VFU

Sjukhusimam Ryhov, Jönköping, anger följande: ”Bön är viktigt, men arbetet är också viktigt.” Varje bönestund tar mellan 3-5 minuter (5ggr/dag) och sker vid olika tid beroende på solen. Både sjukhuspastor och sjukhusimam uppger att arbete (vilket inkluderar VFU) har företräde gällande föreskrifter kring trosutövande. VFU-arbetet bryter inte mot ramadans regler om att utöva sin trosuppfattning, utan arbetet föregår utövandet. Det innebär att VFU-arbete ska genomföras enligt ordinarie planering, raster och fritid används till att utöva sin trosuppfattning.

Läs mer under "För student" Öppnas i nytt fönster. här på handboken.

Grundutbildning

All VFU i sjuksköterskeprogrammet genomförs i Jönköpings län och dess 13 kommuner. Hälso- och sjukvården i Jönköpings län är organiserad i tre geografiska områden.

  • Område Höglandet omfattar Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommun.
  • Område Jönköping omfattar Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun.
  • Område GGVV omfattar Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved och Värnamo kommun.


Under utbildningen förekommer det pendling till VFU placering. Din specifika plats kommer du få via VFU-parken/VFU samordnare till din JU mail. Ca fyra veckor innan din VFU ska starta får du som student reda på din specifika placering., via mail från VFU platsen.

 

Specialistutbildning

Under specialistutbildningarna sker planering av VFU på annat sätt. Mer om detta kommer du få information om i samband med utbildningsstart.

 

Får jag byta VFU plats?

VFU platserna meddelats till er studenter via JU mail. Önskar du att byta din VFU placering finns endast möjlighet genom byte med kurskamrat.

Det skickas ut en VFU blankett terminen före planerad VFU, där du som student ska lämna in infomation om tidigare arbetsplats eller har en framtida anställning (gäller främst VFU i T6) samt vald vårdcentral.

All VFU ska vidare ske i Region Jönköpings Län och som student kan du inte själv hitta en VFU-plats inom vår eller annan region. Detta då all VFU styrs av avtal.

Grundutbildning

VFU placeringar fördelas ut till er studenter utifrån de platser som verksamheten kan tillhandahålla den aktuella terminen. Hänsyn tas till listning på vårdcentral, nuvarande arbetsplats och förtur osv. Detta gör att många olika parametrar finns med vid fördelningen av VFU-platser.

 

Specialistutbildning

Fördelning av VFU i samband med specialistutbildning sker på annat sätt. Mer om detta kommer du få information om i samband med utbildningsstart. 

Student med skyddade personuppgifter- inför VFU

Du som student i Region Jönköpings läns verksamheter behöver uppge ditt personnummer för att få tillgång till regionens journalsystem.

Detta innebär att dina personuppgifter blir synliga i vissa delar av regionens kataloger, och ditt namn blir synligt i journalsystemet Cosmic.

Om du som student har skyddade personuppgifter behöver du skriva under ett godkännande innan regionen kan hantera dina uppgifter och beställa behörighet till Cosmic.

 

För att beställningen ska hinna bli klar till din första VFU-dag krävs det att du besöker din VFU-placering minst 2 veckor innan VFU-start.

Kontakta övergripande VFU-ansvarig för aktuellt sjukhus/primärvård så fort du har fått information om din placering, för vidare information och kontaktuppgifter till verksamheten.

Du kommer att få ett mail till din JU-mail med information gällande handledare och kontaktuppgifter. På VFU platsen finns en sjuksköterska som är din handledare med övergripande ansvar men du kan komma att bli handledd av mer än en sjuksköterska. Det är viktigt att du som student svarar på den kommunikation som din VFU-plats tar initiativ till.

Verksamhetens VFU platser har lite olika rutiner för utskick av information och schema inför VFU, dvs studenter kan få meddelande från verksamheten vid olika tidpunkter. Cirka två veckor innan start av VFU bör du som student fått information och schema inför VFU, om inte, kontaktar du verksamhetens handledare/kontaktperson via uppgifter som finns angivet i VFU utskick där du fått din placering.

Om du inte skulle få svar från handledare/kontaktperson i kommunen kan du kontakta Huvudhandledare via kommunalvfu-ssk-jkpglan@jonkoping.se

 

Alla frågor som du har kring till exempel schema, kläder, inlogg och så vidare ska kommunicera med din handledare eller kontaktperson i verksamheten. Vi från lärosätet är inte involverade i denna planering utan efter att du tilldelats en plats övergår ansvaret till verksamheten. Det är därför viktigt att du besvarar den kommunikation som din VFU-plats tar initiativ till nära inpå att du fått reda på din plats.

Frågor som uppstår i samband med frånvaro i VFU hänvisas till den KA (klinisk adjunkt) som tillhör VFU platsen. Vid eventuell frånvaro kontakta alltid VFU plats/handledare direkt.

Det är värdefullt att studenten har en kontakt/dialog med handledare/VFU ansvarig och klinisk adjunkt KA vid ev frånvaro pga sjukdom med tanke på bedömning för måluppfyllelse i VFU.

VFU team med KA involverad kommer ge stöd för individuella lösningar i samråd med handledare för den student som det berör.


Vid frånvaro pga. sjukdom: Beakta om möjlighet finns att ta igen tid för frånvaro inom ramen för befintlig VFU och om möjlighet till måluppfyllelse finns. Frånvaro som beror på sjukdom och tid inte kan genomföras inom ramen för VFU, då ska student kontakta studie och yrkesvägledare för planering av framtida VFU.

 

Frånvaro i VFU som beror på resor, korta arbetsturer eller annan frånvaro pga. av andra orsaker som eventuellt resulterar i färre antal timmar i VFU, kan Team VFU inte ge stöd för. Om tiden i VFU påverkas bör det ske i överenskommelse med handledare.

Antal timmar i VFU som är underlag för betyg i kursen, finns angivet i PM till varje kurs.


"Semester", frånvaro pga bokade resor etc under utbildning/ VFU ansvarar studenten själv för att tillgodose att underlag för betyg finns. Det innebär att verksamheten/VFU platsen ska inte påverkas av frånvaro/ "semester".


Ex, du som student kan alltså inte byta VFU veckor med hänsyn till semester. Vi som utbildnning liksom VFU platsen tar inte hänsyn till bokad semester.

Vid VFU inom kommunal verksamhet så är det pendling i Jönköpings län. Du kommer att få bekosta busskort eller boende själv under dessa placeringar då det inte finns något avtal med kommunerna kring dessa frågor.


Regionen erbjuder, i egen regi, boende eller busskort om du har mer än 60 minuter enkel resväg frånLärosätet till din placering inom område Höglandet eller GGVV. Vid placering inom område Jönköping finns ingen möjlighet till boende. Detta gäller placeringar inom primärvård, barnhälsovård eller slutenvård. Det betalas inte ut ersättning för bensinkostnader. Via länken här kommer du vidare till regionens sida med kontaktuppgifter för dig som är student vid JU med placering inom område Höglandet eller GGVV Boende och resor via Regionen  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det går även att ansöka om merkostnadslån från CSN då du själv behöver bekosta busskort eller boende vid VFU-placering Merkostnadslån hos CSN. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allt du behöver veta inför VFU

För student

Under varje år hittar du information om VFU för just din specifika termin. Via länken nedan, eller i vänsterspalten, hittar du som student information som rör VFU övergripande specifikt för just dig som student.

Här hittar du även övergripande dokument såsom mall för lärandeplan, namnskylt och reflektionsdagblad.

För student


För handledare

Under varje år hittar du information om VFU under de i året ingående terminerna. Via länken nedan, eller i vänsterspalten, hittar du som handledare information som rör VFU övergripande specifikt för just dig som handledare.

För handledare