student

Pedagogisk grundsyn

Vid Hälsohögskolan arbetar vi efter en pedagogisk grundsyn som ska genomsyra all typ av undervisning. Grunden för Hälsohögskolans pedagogiska syn är att individen ges frihet att söka sin kunskap samt att ta ansvar för sitt lärande och sin personliga utveckling. Målet med lärandet är att individen skaffar sig handlingsberedskap för att delta i utveckling av ett föränderligt samhälle.

Den pedagogiska grundsynen innebär att:

  • miljön för lärandet främjar aktivt kunskapssökande och studentens eget ansvar
  • lärprocesser- och examinationsformer bidrar till utveckling av studentens förmåga till kritiskt tänkande, problemlösning, djupinlärning och förståelse
  • lärprocesser främjar utvecklingen av ett professionellt förhållningssätt i arbetet med vårdsökande person/patienter/klienter/brukare, samt i samverkan med andra professioner
  • vetenskapligt förhållningssätt är en naturlig del i lärandet
  • den verksamhetsförlagda utbildningen ger studenten möjligheter att observera, analysera och reflektera samt utföra uppgifter och skaffa handlingsberedskap för yrket.

Den pedagogiska grundsynen konkretiseras i de olika programmen genom arbetsformer som stöder studenternas lärprocesser. Regelbundna kursvärderingar ska genomföras och resultatet
från dessa ska beaktas i utformningen av utbildningsplaner, kursplaner, arbetsformer och examinationsformer. I detta arbete ska studenterna vara delaktiga. Hälsohögskolans ledning har till uppgift att återkommande följa och utvärdera utvecklingen av den pedagogiska grundsynen.