student

Organisation verksamheten

Inom de verksamheter som VFU utförs inom ser strukturerna för organisation lite olika ut. Inom den kommunala verksamheten utförs VFU inom de 13 fristående kommuner som ingår i Jönköpings Län. Inom regional verksamhet sker VFU inom slutenvården på en av regionens tre sjukhus eller i primärvård.

Kommun

Inom kommunal verksamhets leds arbetet av en FoU-ledare inom kommunal utveckling i samarbete med den professionsansvarig sjuksköterskan som är länsövergripande VFU-ansvarig som i sin tur har kontakt med huvudhandledare i respektive länsdel. Dessa har sedan i sin tur kontakt med VFU-ansvarig i respektive kommun som sedan har kontakt med den enskilde handledaren.

Organisationskarta för VFU i regions Jönköpings län

Region Jönköpings Län

Inom regionen leds arbetet av en utbildningsledare inom Futurum. Därefter finns en regionalt VFU-ansvarig med fokus på sjuksköterskeutbildning eller specialistutbildning. Det finns sedan en övrgripande VFU-ansvarig på respektive sjukhus vilka i sin tur har kontakt med handledare.

Organisationskarta för VFU i regions Jönköpings län