student

Individuell pedagogisk handlingsplan

Då det föreligger risk för en student att inte nå måluppfyllelse, och därmed underkännas, ska handledare och student så tidigt som möjligt under VFU tillsammans upprätta en individuell pedagogisk handlingsplan för de lärandemål som bedömts som Otillräcklig måluppfyllelse.

Du som student skriver tillsammans med din handledare en individuell pedagogisk handlingsplan där strategier för måluppfyllelse beskrivs. Informera och involvera även den kliniska adjunkt som är knuten till din VFU. Den individuella pedagogiska handlingsplanen ska utvärderas av dig och din handledare löpande. Den Individuella pedagogiska handlingsplanen scannas in och lämnas in på lärplattformen av dig som student så snart den är upprättad.

If there is a risk of or insufficient goal fulfillment on one or more learning objectives, you as a student, together with your tutor, should write an individual educational action plan describing strategies for goal fulfillment. The individual pedagogical action plan should be evaluated by you and your supervisor. The Individual Pedagogical Action Plan (s) is scanned and submitted to the learning platform as soon as it is created.