student

Mål och bedömning

Bedömningen av VFU utgår från att du som student utvecklas från novis till professionell. Varje VFU bedöms utifrån lärandemål i kursplanen och dessa lärandemål konkretiseras i handledningsdokumentet. Progressionen synliggörs genom att nya lärandemål tillkommer vid varje VFU och i handledningsdokumentet. Bedömningen av den sista VFU:n utgår från utbildningens examensmål.

VFU bedöms av en VFU-lärare i samråd med den utsedda VFU-handledaren på skolan. Under varje VFU, förutom VFU I kommer du som student få besök av en VFU-lärare. Vem som blir din VFU-lärare meddelas via e-post någon vecka före VFU-periodens start. VFU-lärarens besök syftar bland annat till att anknyta VFU-erfarenheterna till undervisningen i den högskoleförlagda delen av kursen. Detta sker genom samtal med dig och din VFU-handledare, och vanligen också genom VFU-lärarens närvaro när du leder och deltar i undervisningsmoment.

Din VFU-handledare fungerar som din mentor under VFU-perioden. Hur handledningen kommer se ut varierar från VFU-skola till VFU-skola och från handledare till handledare och det är därför viktigt att du och din VFU-handledare i början av VFU-perioden klargör förväntningar och krav på varandra utifrån handledningsdokument och utifrån de förutsättningar som finns på den specifika VFU-platsen. Som student ska du bli erbjuden ett längre handledningssamtal på cirka en timme per vecka.

VFU-handledaren får information om den aktuella VFU-kursen genom digital kursinformation, som skickas ut av VFU-koordinatorn på HLK.

Handledningsdokument VFU

Under varje VFU-period ska din VFU-handledare tillsammans med dig gå igenom och fylla i ett handledningsdokument. Handledningsdokument består av de tre delarna förväntningar, handledningsmatris och utvecklingsområden och utgör ett av de underlag VFU-läraren har för sin betygsättning. Handledningsdokumentet ska betraktas som VFU-handledarens utvärdering av dina prestationer med utgångspunkt från målen i kursplanen. Dokumentet laddas efter avslutad VFU-kurs upp i Canvas för att på så sätt göra det tillgängligt för VFU-läraren. Originalet behåller du själv. Handledningsdokumentet är ett av flera underlag för bedömning och ska alltså inte förväxlas med betyg.

Handledningunderlagets tre delar

Förväntningar

Vid första kontakt samtalar student och handledare om, och fyller i förväntningar inför VFU-perioden. Förväntningarna utformas utifrån lärandemålen i kursplanen, även utifrån den konkreta situationen på VFU-platsen och utvecklingsområden från föregående VFU-period.

Handledningsmatris

Syftet med handledningsmatrisen är att den används som ett samtalsunderlag under hela VFU-perioden. För att samtalen ska bli framåtsyftande anges i de flesta fall ytterligare aspekter av lärarkunskaper.

Mot slutet av perioden identifierar handledaren studentens visade kunskaper genom att signera i matrisens respektive signeringsfält.

Utvecklingsområden

Syftet med att formulera utvecklingsområden är att skapa ett framåtsyftande underlag, där såväl handledare som student uttrycker områden att utveckla för studenten under nästkommande VFU. Dessa områden utgör utgångspunkt för nästkommande VFU. Studenten ansvarar för att det finns med vid första kontakten med handledaren.

Kursplaner

I kursplanen anges lärandemålen för VFU. Bifoga gärna kursplanen i samtalet med din handledare:

Betyg

I kursplanen framgår vad du som student ska fullgöra för att uppnå ett godkänt betyg på VFU-kursen samt vilken skala som är aktuell. VFU har en tregradig skala (VG, G respektive U).

Underlag för betygsättning utgörs av besök av VFU-lärare på VFU platsen, samtal med student och handledare, skriftligt handledningsdokument från handledare samt VFU-uppgifter.

Frånvaro

VFU är obligatorisk, vilket innebär att all frånvaro ska tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som studenten laddar upp på canvas i slutet av VFU-perioden. Vid kortare frånvaro upp till tre dagar, kan igentagning ske genom strödagar i samråd med handledare. Längre frånvaro ska tas igen sammanhängade i samråd med VFU-lärare, handledare och VFU-administration.

Rutin för underkännande av VFU

  1. Studenten har, om det varit möjligt, under VFU-kursens gång fått besked om att det föreligger risk för underkännande.
  2. Beslut om underkännande tas vid betygsmötet som äger rum 1–2 veckor efter VFU-kursens avslut. Vid betygsmötet medverkar examinator, kursansvarig, utbildningsledare för VFU och VFU-lärarna i det aktuella kurslaget. Vid mötet presenterar VFU-läraren sitt betygsförslag för examinator.
  3. Efter betygsmötet kallas studenten till ett uppföljningsmöte med examinator och aktuell VFU-lärare för att få en förklaring till underkännandet och en möjlighet att ställa frågor. Studenten kan att ta med en representant från studentkåren som stöd om så önskas. Vid mötet får studenten en skriftlig sammanställning över vilka lärandemål som ligger till grund för underkännandet.
  4. Nästa steg är att studenten kontaktar studievägledare för individuell studieplanering där ny VFU ingår. När studenten genomför VFU-kursen nästa gång placeras studenten alltid på ny VFU-skola med en ny handledare. Vanligtvis tilldelas studenten även en ny VFU-lärare.

Nytt försök på VFU

Man kan registreras på samma VFU-nivå vid maximalt tre kurstillfällen och till varje sådant kurstillfälle ingår ett examinationstillfälle. Om du som student inte godkänns vid den examination som hör till det första kurstillfället har du således rätt att delta i maximalt två ytterligare kurstillfällen (OM-VFU:er) med åtföljande examination. Tidigare genomförda, eller påbörjade men avbrutna, examinationstillfällen på motsvarande VFU-nivå räknas som förbrukade i ny kurs.

Om OM-VFU genomförs när kursen går enligt ordinarie programupplägg kommer du som student bli inbjuden till VFU-information inför kursstart. Om OM-VFU genomförs på annan tid än när aktuell VFU-kurs genomförs i ordinarie programupplägg blir du i stället inbjuden till aktuell canvasaktivitet där du självständigt förväntas läsa in dig på kursinformation inför aktuell VFU-kurs.

Individuell studieplan där VFU ingår

För studenter som har individuell studieplan och genomför VFU på annan tid än när aktuell VFU-kurs genomförs i ordinarie programupplägg blir studenten inbjuden till aktuell canvasaktivitet där studenten självständigt förväntas läsa in sig på kursinformation inför aktuell VFU-kurs.

Checklista VFU

Här hittar du som student checklista för VFU Pdf, 288.1 kB.