student

Mål och bedömning

Bedömningen av VFU utgår från att studenten utvecklas från novis till professionell. Varje VFU bedöms utifrån lärandemålen i kursplanen och dessa lärandemål konkretiseras i bedömningsmatrisen. Progressionen synliggörs genom att nya lärandemål successivt tillkommer vid varje VFU och i bedömningsmatrisen. Bedömningen av den sista VFU:n utgår från utbildningens examensmål.

VFU bedöms av en VFU-lärare i samråd med den utsedda VFU-handledaren på skolan. Under varje VFU, förutom VFU I kommer du få besök av en VFU-lärare. Vem som blir din VFU-lärare meddelas via e-post någon vecka före VFU-periodens start. VFU-lärarens besök syftar bland annat till att anknyta VFU-erfarenheterna till undervisningen i den högskoleförlagda delen av kursen. Detta sker genom samtal med dig och din VFU-handledare, och vanligen också genom VFU-lärarens närvaro när du leder och deltar i pedagogiska aktiviteter.

Din VFU-handledare fungerar som din mentor under VFU-perioden. Hur handledningen kommer se ut varierar från skola till skola och från handledare till handledare och det är därför viktigt att du och din VFU-handledare i början av VFU-perioden klargör förväntningar och krav på varandra utifrån de bedömningsdokument som finns och utifrån de förutsättningar som finns på den specifika VFU-platsen. Som student kan du dock räkna med minst ett lite längre handledningssaamtal per vecka.

VFU-handledaren får information om den aktuella VFU-kursen genom antingen skriftligt utskick (VFU I), kursinformation i anslutning till de professionsutvecklande seminarierna (VFU II och III) eller genom att bjudas in till en handledarträff på HLK (VFU IV).

Bedömningsdokument VFU

Efter varje VFU-period ska din VFU-handledare tillsammans med dig gå igenom och fylla i ett bedömningsdokument. Bedömningsdokument består av de tre delarna handledningsunderlag, bedömningsmatris och utvecklingsunderlag och utgör ett av de underlag VFU-läraren har för sin betygsättning. Bedömningsunderlaget ska betraktas som VFU-handledarens utvärdering av dina prestationer med utgångspunkt från målen i kursplanen. Ett exemplar lämnas till utsedd VFU-lärare och originalet behåller du själv. Bedömningsunderlaget är, precis som namnet beskriver, ett underlag för bedömning och ska alltså inte förväxlas med betyg.

Bedömningsunderlagets tre delar

Handledningsunderlag- Vid första kontakten fylls handledningsunderlaget i utifrån de förväntningar, baserade på kursplan och bedömningsmatris som studenten respektive VFU-handledaren har på VFU:n. Detta används sedan som underlag för handledningssamtalet under VFU:n.

Bedömningsmatris- Innehållet i bedömningsmatrisen gås igenom med studenterna på HLK före VFU-periodens start. VFU-handledaren fyller i matrisen och kommunicerar den med studenten vid avslutande handledningssamtal.

Utvecklingsunderlag- Utvecklingsunderlaget är ett framåtsyftande dokument där studenten respektive VFU-handledaren beskriver utvecklingsområden som studenten behöver jobba vidare med. Dessa områden utgör utgångspunkt för nästkommande VFU:s handledningsunderlag. Studenten ansvarar för att det finns med vid första kontakten med handledaren. Det är viktigt att poängtera att kursplanen och bedömningsmatrisen är basen för skrivningar i detta dokument.

Kursplaner

I kursplanen anges lärandemålen för VFU. Bifoga gärna kursplanen i samtalet med din handledare:

Betyg

I kursplanen framgår vad du som student ska fullgöra för att uppnå ett godkänt betyg på VFU-perioden samt vilken skala som är aktuell. VFU har en tregradig skala (VG, G respektive U).

Underlag för betygsättning utgörs av besök av VFU-lärare på VFU platsen, samtal med student och handledare, skriftligt bedömningsdokument från handledare samt VFU-uppgifter.

Betygskriterier grundlärare och ämneslärare VFU IPDF

Betygskriterier förskollärare VFU IPDF

Betygskriterier grundlärare VFU II IIIPDF

Betygskriterier grundlärare VFU IVPDF

Betygskriterier förskollärare VFU IIPDF

Betygskriterier förskollärare VFU IIIPDF

Betygskriterier förskollärare VFU IVPDF

Betygskriterier ämneslärare VFU II IIIPDF

Betygskriterier ämneslärare VFU IVPDF

Frånvaro

VFU är obligatorisk, vilket innebär att all frånvaro ska tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare på högskolan. Vid kortare frånvaro upp till tre dagar, kan igentagning ske genom strödagar i samråd med handledare. Längre frånvaro ska tas igen sammanhängade i samråd med VFU-lärare, handledare och VFU-administration.

Observera att under HT 20 tillämpas särskilda riktlinjer kring frånvaro. Läs mer om detta här.

Rutin för underkännande av VFU

Beslut om underkännande tas vid betygsmöte ca 1–2 veckor efter att en VFU avslutats om inte VFU: n avbrutits av något skäl. Vid betygsmötet medverkar alltid examinator, kursansvarig, utbildningsledaren för VFU (som för minnesanteckningar) samt de VFU-lärare som besökt studenterna. VFU-läraren har meddelat studenten i förväg att det föreligger risk för underkännande. Vid mötet presenterar VFU-läraren sitt betygsförslag för examinator.

Ofta finns ett behov av samråd och vid mötet diskuteras särskilt underkännanden eftersom studenten kan ha besökts på tidigare VFU av andra VFU-lärare i kurslaget. VFU-lärarna är ofta också undervisande lärare i studenternas kurser och känner studenterna.

Efter betygsmötet kallas studenten till ett uppföljningsmöte med examinator och aktuell VFU-lärare för att få ett förklaring till underkännandet samt en möjighet att ställa frågor. Studenten ges alltid möjlighet att ta med någon utomstående om så önskas.

Nästa steg är att studenten träffar utbildningsledare för VFU samt studievägledare för att planera in en ny VFU samt göra en individuell studieplanering.

Om den underkända studenten har synpunkter på bedömningen så kan dessa framföras till utbildningsledaren för VFU och/eller utbildningsledaren för lärarutbildningen eller till studentkåren och deras utbildningsutskott.

Checklista VFU

Här hittar du som student checklista för VFUPDF