student

Mötesplatser VFU

För att uppnå högre kvalité på VFU arbetar HLK aktivt med att öka samverkan mellan lärosäte och VFU-skolor. Samverkan sker på olika sätt och genom olika former av mötesplatser.

Professionsutvecklande seminarier för handledare

I samband med varje VFU-period (förutom VFU I) deltar VFU-handledaren i ett professionsutvecklande seminarium. Seminariet som sker i form av ett kollegialt samtal, leds av en VFU-lärare från HLK och genomförs på en VFU-skola. På seminariet kommer även VFU-handledare från andra skolor att delta. VFU-handledaren ska komma förberedd till seminariet och ha läst igenom ett material som i god tid skickas ut per e-post.

Syftet med det professionsutvecklande seminariet är att höja kompetensen genom att skapa en dialog mellan VFU-handledare och VFU-lärare kring de lärandeprocesser som studenterna befinner sig i. Vid dessa seminarier behandlas olika innehåll som kan ses som en fördjupning av kursinnehåll i den högskoleförlagda utbildningen med relevans för praktiken. Seminariet är ett tillfälle för VFU-handledare att, tillsammans med kollegor från olika skolenheter, reflektera kring ett innehåll som studenterna precis håller på att erövra i relation till sin kommande yrkesroll. I förlängningen kan erfarenhetsutbytet stärka både handledning och bedömning, genom att innehållet aktualiseras fortlöpande i samtal mellan studenter och handledarna.

De professionsutvecklande seminarierna genomförs under 90 minuter i VFU II, III och IV.

Studentseminarier

I samband med varje VFU-period deltar studenterna i ett studentseminarium på VFU-skolan. Seminariet genomförs i form av ett kollegialt samtal där studenterna förväntas vara väl förberedda och delta aktivt genom att dela med sig av sina reflektioner. Grupperna kan antingen bestå av studenter på en skolenhet eller tillsammans med flera skolenheter. VFU-ansvarig eller en eller flera VFU-handledare ansvarar för genomförandet.

Syftet med studentseminariet är att ge ytterligare förutsättningar för lärande och erfarenhetsutbyte för studenter. Seminariet är ett tillfälle för studenterna att tillsammans med kurskamrater reflektera kring ett innehåll som de precis håller på att erövra i relation till sin kommande yrkesroll.

Introduktionsträff på VFU-platsen

I veckan före VFU-periodens start bjuds studenten in till en introduktionsträff på VFU-skolan. Introduktionsträffen hålls av VFU-ansvarig på skolan och den innehåller förutom information om skolan också praktisk information och genomgång av lagar och rutiner på skolan. I mån av tid deltar även VFU-handledarna vid träffen och student och VFU-handledare kan då gå igenom förutsättningarna för VFU-perioden tillsammans.

Översikt kvalitetshöjande aktiviteter per VFU-period

Vid varje VFU-period sker ett antal kvalitetshöjande aktiviteter. Här sammanfattas hur dessa aktiviteter fördelar sig över de olika VFU-perioderna.

 

VFU I

 • Introduktionsträff för studenter på VFU-skolan
 • VFU-information på HLK för studenter
 • Uppföljningsmöte för VFU-handledare och HLK

VFU II och III

 • Introduktionsträff för studenter på VFU-skolan
 • VFU-information på HLK för studenter
 • Professionsutvecklande seminarium för handledare 90 minuter, kursinformation 30 minuter
 • Studentseminarium 90 minuter
 • VFU-besök med observation, samtal med handledare och student

VFU IV

 • Introduktionsträff för studenter på VFU-skolan
 • VFU-information på HLK för studenter
 • Handledarträff på HLK
 • Professionsutvecklande seminarium för handledare 90 minuter
 • Studentseminarium 90 minuter
 • VFU-besök med observation, samtal med handledare och student