student

År 2 - VFU

Kurser år 2 grundutbildning SSK

Under det andra året genomförs VFU i tre kurser omfattande totalt 4 perioder. Fördjupningen sker i professionen utifrån mötet med personer med sviktande hälsa, fysiskt såväl som psykiskt samt omvårdnad av äldre.

(Documents in English can be found further down the page)

Under termin 4 sker de internationella utbyten som är en central del i Jönköping Universitys, JUs, profil. Detta medför att du som student på sjuksköterskeprogrammet kan komma att gå i Peer Learning par med en inresande student under din VFU i termin 4. Detta ger stora möjligheter till internationalisering på hemmaplan.

GDPR

Inför din VFU behöver du inkomma med personuppgifter till verksamheten. Mer om detta hittar du under "För student".

I termin 3 läser du kursen Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15hp, i vilken ingår 3 + 3 veckors praktik, på två olika kliniker. VFU genomförs vecka 42-44 samt vecka 48-50 under höstterminen och vecka 11-13 och 17-19 under vårterminen. Placeringarna är båda inom slutenvård.


Specifika dokument för kursen

PM student och handledare Pdf, 352.1 kB, öppnas i nytt fönster.

AssCE-formulär och närvarorapport VFU 1 Pdf, 528.3 kB, öppnas i nytt fönster.

AssCE-formulär och närvarorapport VFU 2 Pdf, 528.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt Termin 3

Kursansvarig

Elizabeth.Rosell@ju.se

Kurs

Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 hp Pdf, 119.3 kB, öppnas i nytt fönster.

VFU i kursen Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad omfattar 6 hp. Studenterna delas i två grupper och genomför sedan VFU antingen vecka 42-45/11-14 eller 48-51/17-20.

Fokuset för denna VFU är mötet med den äldre individen i behov av stöd för att uppnå hälsa. Under VFU bearbetas kopplingen mellan det friska åldrandet och hur detta påverkar behov av omvårdnad såväl som sviktande hälsa hos äldre.

Vid VFU inom kommunal verksamhet finns det i de allra flesta fall arbetskläder att låna på VFU-platsen men i undantagsfall kan studenten behöva ta med egna kläder som går att tvätta i 60°C.


At clinical placement there is in most cases work clothes to borrow at the VFU location, but in exceptional cases the student may need to bring their own clothes that can be washed at 60°C.

VFU in the course Gerontological and Geriatric Nursing comprises 6 credits. The student are divided into two groups and perform VFU either during week 42-45/11-14 or week 48-51/17-20. The focus of this VFU is the meeting with the older individual in need of support to achieve health. During the VFU, the link between healthy aging and how this affects the need for nursing as well as failing health in the elderly is studied.


Specifika dokument för kursen/specific documents for the course

PM student och handledare Pdf, 340.7 kB. 

Memorandum - Clinical placement  Pdf, 335.2 kB, öppnas i nytt fönster.(in english)

AssCE-formulär Pdf, 503.8 kB, öppnas i nytt fönster.

AssCE* - Discussion support for assessment  Pdf, 492.4 kB, öppnas i nytt fönster.(in english)


Learning Plan - in english (word) Word, 41.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Som svensk student hittar du mall för lärandeplan under fliken För student.


Kontakt/Contact

Kursansvarig/course coordinator

Sanna Boij

Kurs/course

Gerontological and Geriatric Nursing, 9 credits Pdf, 117.8 kB, öppnas i nytt fönster.

VFU i kursen Psykiatrisk omvårdnad omfattar 3 hp. Varje student erbjuds VFU under vecka 11, 12, 13, 17, 18 eller 19 under vårtermin eller under vecka 42, 43, 44, 48, 49 eller 50 om kursen läses höstterminen. En fördjupning av kunskaper inhämtade från VFU sker i samband med ett examinerande slutseminarium.


Specifika dokument för kursen/specific documents for the course

PM student och handledare Word, 76.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Memorandum - Clinical placement (in english) Word, 88.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bedömningsunderlag Pdf, 159.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Assesment support (in english) Pdf, 142.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Learning Plan - in english (word) Word, 41.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Som svensk student hittar du mall för lärandeplan under fliken För student.


Kontakt/contact

Kursansvarig/course coordinator

Elin Olsson


Kurs/courseBiomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi eller Röntgensjusköterka

För dig som läser till Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi eller Röntgensjuksköterka ges en kurs i personcenterad omvårdnad med VFU under termin 3. I denna kurs är ditt fokus omvårdnadens utförande och mötet med patienten.


Specifika dokument för kursen

PM student och handledare Pdf, 335.2 kB, öppnas i nytt fönster.

AssCE-formulär Word, 121.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt Termin 3

Kursansvarig

Caroline Andersson

Kurs

Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv, 15 hp Pdf, 118.6 kB.

Övergripande information för samtliga kurser


PM Handledare och student/PM student and supervisor

Beskriver vad du som student behöver veta och göra inför och under din VFU.

Lärandeplan inför VFU

Under "För student" hittar du mall för lärandeplan om du skriver den på svenska. För dig som vill skriva på engelska hittar du mall under respektive kurs i termin 4.

Under "För student" you will find a template for the learning plan if you write it in Swedish. For those who want to write in English, you will find a template under each course in semester 4.

AssCE Formulär/AssCE form

Handledaren ger omdöme via AssCe-formuläret inför bedömningsdiskussioner. Du som student ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information. Inför halvtidsdiskussionen ska du som student ha genomfört en självbedömning på separat AssCE som diskussionen sedan ska utgår från. Detsamma gäller för avslutande bedömningsdiskussion.

Reflektionsdagblad/reflection diary

Reflektion sker kontinuerligt med din parstudent, handledare eller annan personal på din VFU-plats. Som verktyg kan du använda reflektionsdagbladet för att skriva ner dagens reflektioner.

Reflection is done continuously with your couple student, supervisor or other staff at your VFU site. As a tool, you can use the Reflection diary to write down today's reflections.

Närvarorapport/attendance report

Närvarorapporten fylls i av dig under VFUn. Du behöver handledarens underskrift och telefonnummer till VFU-platsen som bekräftelse att närvarorapporten är korrekt. Den inscannade närvarorapporten laddas upp på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

The attendance report is completed by you during the VFU. You need the supervisor's signature and telephone number to the VFU site to confirm that the attendance report is correct. The scanned attendance report is uploaded on the learning platform by you as a student after completing the VFU.

Namnskylt/nameplate

Fyll i ditt namn och skriv Termin 3 eller 4 under. Skriv ut namnskylten och använd den under din VFU.

Fill in your name and sign Term 3 or 4. Print the nameplate and use it under your VFU.

Specifika dokument för kursen

I mittenspalten hittar du klickbara rutor för varje kurs. Här hittar du mer information om varje kurs såväl som kursens specifika dokument.