student

Ansvar

I nära samarbete mellan lärosäte och verksamhet planeras, genomförs och följs VFU upp för att säkerställa att varje enskild student erbjuds möjlighet att nå aktuella lärandemål. Samtliga intressenter har sina ansvar i processen för att VFU ska bli optimal. Senast två veckor innan studentens VFU startar ska studenten tilldelats plats samt handledare.

Student

Studenten har ansvar för att anmäla avbrott eller uppehåll i studier i god tid enligt rådande riktlinjer. Vidare ska studenten förhålla sig till de bestämmelser som finns för återupptagande av studier efter uppehåll. Mer information om detta ges av studievägledare.

Vidare är det centralt att studenten svarar på den kommunikation som initieras av VFU-placeringen. Senast veckan innan VFU startar ska studenten skicka in sin individuella lärandeplan till handledaren. Den individuella lärandeplanen utgör basen för studentens fokus och progression i relation till måluppfyllelse under VFU.

Hälsohögskolan

Hälsohögskolan som utbildningsanordnare har huvudansvaret för VFU. Hälsohögskolan äskar inför varje VFU platser i samarbete med verksamheten. Utifrån tillgängliga platser fördelas sedan studenter. Studenten placeras inom en kommun eller på en klinik i VFU-parken av lärosätets VFU-samordnare efter hänsynstaganden till till exempel förtur.

Verksamheten

Ansvar ligger även på VFU-placeringen med VFU-samordnare och handledare. Specifik placering inom olika segment av hälso- och sjukvård, tilldelning av handledare samt schema ombersöjs av verksamhetsföreträdare på olika nivåer.