student

Omvårdnad

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde och fokus för studier vid sjuksköterskeprogrammet. I huvudområdet omvårdnad studeras människa, hälsa, miljö, liksom samskapande omvårdnad. Omvårdnad baseras på humanvetenskap och utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv med kunskaper hämtade från vårdvetenskap, medicin och beteendevetenskap och riktar sig mot såväl individ, grupp som samhälle.

Huvudområdet studeras med både kvalitativ och kvantitativ metodik. Huvudområdet angränsar till naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap. Kunskaper inom ämnet omvårdnad vilar på en helhetssyn på människan i sitt sammanhang, hur det är att leva med sjukdom och ohälsa, hur lidande kan lindras och hur förutsättningar för hälsa kan skapas. Omvårdnad utgör den teoretiska grunden för sjuksköterskans yrkesutövning. I omvårdnad utvecklas kunskaper, färdigheter och förmågor om sjuksköterskans yrkesspecifika kompetenser liksom att förbättra, förebygga och bevara hälsa, lindra lidande och verka för en fridfull och värdig död utifrån ett etiskt förhållningssätt, vilket präglas av öppenhet och lyhördhet över hur människan upplever sin situation i det dagliga livet.

Progression
Kärnkompetenser
Konsensusbegrepp


Vid Hälsohögskolan arbetar vi utifrån en modell för omvårdnad som är utvecklad vid Avdelningen för Omvårdnad, AFO. I denna modell lyfter vi in konsensusbegrepp såväl som kärnkompetenser för att skapa förutsättningar för omvårdnad som främjar hälsa på individ och samhällsnivå.

Omvårdnadsmodell

Programöversikt

Under grundutbildning vid sjuksköterskeprogrammet sker VFU enligt nedan

  • Termin 2 - 2 veckor kommunal eller slutenvård
  • Termin 3 - 3 + 3 veckor slutenvård (region)
  • Termin 4 - 4 veckor kommunal äldreomsorg samt 2 veckor psykiatrik
  • Termin 5 - 2 veckor vårdcentral
  • Termin 6 - 6 veckor kommunal eller slutenvård

Fyra veckor innan VFU startar meddelas studenten placering och därefter vidtar kontakt mellan student och handledare.

Programöversikt Pdf, 98.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsplan Pdf, 141.8 kB, öppnas i nytt fönster.