student

För handledare

Här hittar du som handledare information inför ditt möte med studenter under VFU. Det är viktigt att tänka på att VFU är VerksamhetsFörlagd Utbildning och som handledare ska du ställa krav på teoretisk kunskap och förankring motsvarande den nivå som studenten har nått i relation till progression av studier.

Som handledare under Covid-19 pandemin så har Region Jönköpings län tagit fram information om vad som gäller för studenter som inte känner sig friska. Denna information hittar du här Hej handledarePDF

I vänstra eller högra spalten kan du klicka dig vidare till mer information som rör den termin de studenter du handleder befinner sig i. Som handledare ska du i första hand ta kontakt med AKA/VFU-ansvarig på din klinik om du upplever att studenter riskerar att inte nå kursens lärandemål kopplade mot VFU eller på om studenten visar på så stora brister i sin kunskap att patient- eller personalsäkerheten äventyras.

Lärandeplan

Studenten har med sig en lärandeplan inför VFU till handledaren på VFU-platsen. Denna ska läsas av handledaren för att få kunskap om studentens tidigare erfarenheter såväl som mål, förväntningar och lärandestrategier. Lärandeplanen utgör därför en central bas för din handledning av studenten och i förlängningen studentparet.

Reflektion

Under hela VFU-perioden ska det ske en kontinuerlig reflektion utifrån studentens progression. Om vissa moment/aktiviter är svåra att bedöma så kan du som handledare leda studenterna i en reflektion kring denna aktivitet för att på så sätt kunna bedöma den teoretiska kunskapen och förmåga att knyta denna till den kliniska verksamheten.

Bedömning

Bedömning ska ske med bas i AssCE-formuläret. Mer information om AssCE hittar du under Bedömning. Du som handledare ska, individuellt, återkoppla till varje student och även om all handledning sker i par så ska både halvtidsdiskussion och Avslutande bedömningssituation ske separat för varje enskild student.

Det är sedan den aktuella kursens examinator som underkänner eller godkänner VFU baserat på de reflektioner och den bedömningsdiskussion som skett mellan dig som handledare och student samt eventuellt klinisk adjunkt samt de dokument som utgör underlag.

Trepartssamtal pilotprojekt T6 under VT21

Under vårterminen 2021 genomförs den avslutande bedömningsdiskussionen i termin 6 som ett trepartsamtal. Detta innebär att studenten ombersöjer att boka sin avslutande bedömningsdiskussion tillsammans med handledare och den kliniska adjunkt (KA) som ansvarar för den aktuella placeringen. Mer information om detta hittar du nedan i dokumentform och även en kortare film. Denna information har även förmedlats till berörda studenter av Teamledare VFU på AFO.

Information om TrepartssamtalPDF

Mall för TrepartssamtalPDF

Instruktionsfilm (9.22 min)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid risk för underkänt på VFU

Om det föreligger risk för en student att underkännas under VFU ska KA samt AKA/VFU-ansvarig underrättas för att, tillsammans med studenten, upprätta en individuell pedagogisk handlingsplan för de lärandemål som bedömts som Otillräcklig måluppfyllelse.

Mer information om bedömning, underkänt och avbrytande hittar du under Bedömning.

Sjuksköterskeprogrammets VFU-kurser

Under grundutbildning vid sjuksköterskeprogrammet sker VFU enligt nedan

År 1 - Länk till År 1

  • Termin 2 - 2 veckor kommunal eller slutenvård

År 2 - Länk till år 2

  • Termin 3 - 3 + 3 veckor slutenvård (region)
  • Termin 4 - 4 veckor kommunal äldreomsorg samt 2 veckor psykiatrik

År 3 - Länk till år 3

  • Termin 5 - 2 veckor vårdcentral eller KUM
  • Termin 6 - 6 veckor kommunal eller slutenvård

Fyra veckor innan VFU startar meddelas studenten placering och därefter vidtar kontakt mellan student och handledare.

För dig som handledare inom specialistutbildning hittar du mer information här.

Cookieinställningar