student

År 3 - VFU

Under grundutbildningen sista år fördjupar du din självständighet i bedömningar av patientens behov såväl som görande. Det läggs även ett extra fokus på teamsamverkan då VFU genomförs bland annat i primärvård, Vårdcentral, med lärandemål starkt kopplade mot interprofessionellt lärande.

Under VFU i termin 5 genomförs VFU på vårdcentral. En del studenter kommer även placeras på KUM, klinisk undervisningsmottagning, i nära samarbete med arbetsterapeut- och läkarstudenter. Under VFU i termin 6 ställs stora krav på självständigheten och i denna kurs examineras samtliga 21 AssCE-faktorer. Under termin 6 genomförs VFU inom kommunal eller regional vård.

GDPR

Inför din VFU behöver du inkomma med personuppgifter till verksamheten. Mer om detta hittar du under "För student".

Kurser år 3 grundutbildning SSK HGSJ8

Sedan höstterminen 2018 ges sjuksköterskeutbildning under utbildningskod HGSJ8. Nedan hittar du information om VFU under år 3 i relation till denna utbildningskod.

I termin 5 läser du kursen Hälsofrämjande omvårdnad och pedagogik, 7,5 hp. Kursen innefattar 3 hp VFU som genomförs på vårdcentral. Studenterna delas i sex grupper och genomför VFU under veckorna 39-40/8-9, 41-42/10-11, 43-44/12-13, 45-46/14-15, 47-48/16-17 och sista gruppen vecka 49-50/18-19.


Ett mindre antal studenter kommer att genomföra VFU på KUM, klinisk undervisningsmottagning, som är ett samarbete med Linköpings Universitet i relation till interprofessionellt lärande. KUM bedrivs i dagsläget på två vårdcentraler i Jönköping, Råslätt och Wetterhälsan Munksjöstaden. Även VFU på ordinarie VC har stort fokus på det interprofessionella lärandet och den egna rollen i relation till andra professioner.


Vid denna VFU används inte AssCE i relation till samarbetet med läkarprogrammet vid Linköping Universitet men annat bedömningsunderlag kommer att utgöra bas för bedömningen


Specifika dokument för kursen

PM student och handledare Pdf, 311.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bedömningsunderlag KUM

Bedömningsunderlag VC/primärvård Pdf, 157.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Närvarorapport för studenter som har KUM och VC

 

Kontakt

Kursansvarig

Madeleine Andersson

Kurs

Hälsofrämjande omvårdnad och pedagogik, 7,5 Pdf, 118.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under en av utbildningens sista kurser, Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden, 15 hp genomför du VFU omfattande 9 hp. Denna VFU genomförs under veckorna 36-41 alt. 5-10 beroende på om du genomför kursen under hösten eller våren.


Kursen fokuserar på det självständiga arbetet hos den professionella sjuksköterskan och ställer höga krav på din kunskap såväl som din förmåga till problemlösning och kvalitetssäkring. Kursens lärandemål utgörs av de nationella målen för sjuksköterskeexamen och samtliga mål har på olika sätt bearbetats under progressionen av utbildning för att nu omsättas på ett självständigt och professionellt sätt.


Bedömning under VFU

Bedömning av studenten under VFU sker med hjälp av AssCE - diskussionsunderlag. Totalt 21 faktorer ska lyftas under VFU-perioden. Det är viktigt med kontinuerlig kommunikation och feedback mellan handledare och student. Under den tredje-fjärde veckan ska en individuell halvtidsbedömning göras med hjälp av AssCe. Halvtidsdiskussionen genomförs som ett trepartssamtal, student, handledare och KA. Avslutande bedömningssamtal genomförs av handledare och student. KA kommer inte att vara med under avslutande bedömningsdiskussion, om inte behov finns.


Halvtidsdiskussion/Trepartssamtal Pdf, 182.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Specifika dokument för kursen

PM student och handledare Pdf, 438.2 kB, öppnas i nytt fönster.

AssCE-formulär Pdf, 520.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt/contact

Kursansvarig/course coordinator

Frida Liabäck


Kurs/course

Sjuksköterskan professionella roll i den samskapande omvårdnaden, 15 hp Pdf, 119.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande information för samtliga kurser

PM Handledare och student

Beskriver vad du som student behöver veta och göra inför och under din VFU.

Lärandeplan inför VFU

Under "För student" hittar du mall för lärandeplan.

AssCE Formulär

Handledaren ger omdöme via AssCe-formuläret inför bedömningsdiskussioner. Du som student ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information. Inför halvtidsdiskussionen ska du som student ha genomfört en självbedömning på separat AssCE som diskussionen sedan ska utgår från. Detsamma gäller för avslutande bedömningsdiskussion.

Undantag sker under år 3 i relation till VFU termin 5 där annat bedömningsunderlag används i relation till samarbete med LiU, Linköpings Universitet.

Reflektionsdagblad

Reflektion sker kontinuerligt med din parstudent, handledare eller annan personal på din VFU-plats. Som verktyg kan du använda reflektionsdagbladet för att skriva ner dagens reflektioner.

Närvarorapport

Närvarorapporten fylls i av dig under VFUn. Du behöver handledarens underskrift och telefonnummer till VFU-platsen som bekräftelse att närvarorapporten är korrekt. Den inscannade närvarorapporten laddas upp på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

Namnskylt

Fyll i ditt namn och skriv Termin 5 eller 6 under. Skriv ut namnskylten och använd den under din VFU.

Övergripande information för samtliga kurser

PM Handledare och student

Beskriver vad du som student behöver veta och göra inför och under din VFU.

Lärandeplan inför VFU

Under "För student" hittar du mall för lärandeplan.

AssCE Formulär

Handledaren ger omdöme via AssCe-formuläret inför bedömningsdiskussioner. Du som student ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information. Inför halvtidsdiskussionen ska du som student ha genomfört en självbedömning på separat AssCE som diskussionen sedan ska utgår från. Detsamma gäller för avslutande bedömningsdiskussion.

Undantag sker under år 3 i relation till VFU termin 5 där annat bedömningsunderlag används i relation till samarbete med LiU, Linköpings Universitet.

Reflektionsdagblad

Reflektion sker kontinuerligt med din parstudent, handledare eller annan personal på din VFU-plats. Som verktyg kan du använda reflektionsdagbladet för att skriva ner dagens reflektioner.

Närvarorapport

Närvarorapporten fylls i av dig under VFUn. Du behöver handledarens underskrift och telefonnummer till VFU-platsen som bekräftelse att närvarorapporten är korrekt. Den inscannade närvarorapporten laddas upp på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

Namnskylt

Fyll i ditt namn och skriv Termin 5 eller 6 under. Skriv ut namnskylten och använd den under din VFU.

Specifika dokument för kursen

I mittenspalten hittar du klickbara rutor för varje kurs. Här hittar du mer information om varje kurs såväl som kursens specifika dokument.

De generella dokumentet som är giltiga för alla VFUer hittar du under "För student".