student

Avbrytande av VFU

VFU kräver kunskap, färdighet och engagemang från studentens sida. För att skydda mottagare av vård såväl som kollegor inom vården kan student som visar sig grovt oskicklig avskiljas från VFU och hindras från att återuppta densamma. Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle.

I samtliga kurser som innefattar VFU inom sjuksköterskeprogrammet grund finns följande mål;

  • visa sådan lämplighet i professionskunskaper så att ingen persons hälsa eller säkerhet riskeras.

Detta mål syftar till att skydda samtliga personer i vårdkedjan, patient, närstående, student såväl som kollegor. Om studenten inte visar denna färdighet och förmåga kan ett avskiljande/tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier, bli aktuellt.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier

Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs.

I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.