student

VFU-handledare

Benämningen på den som tar emot en lärarstudent har varierat och gör det även nu. Vid HLK väljer vi benämningen VFU-handledare då den betonar ett individuellt handledaransvar. VFU-handledaren betraktas som lärarutbildare och ansvaret kan med fördel delas av flera inom ett arbetslag.

VFU-handledarens uppgift

VFU-handledarens uppgift är:

  • att utifrån kursplan och handledningsdokument vägleda studenten under VFU-perioden. Detta kan ske på olika sätt; som handledare ska du ge studenten kontinuerlig återkoppling så att studenten i slutet av sin VFU ska kunna känna igen och förstå det omdöme som han/hon får. Det är därför viktigt att handledaren kontinuerligt dokumenterar och utvärderar studentens insatser, arbete och annat som är relevant för examination samt kommunicerar detta med studenten.
  • att ge studenten möjlighet att få inblick och deltagande i olika verksamheter och arbetsuppgifter i syfte att ge en helheltsbild av yrkesprofessionen.
  • att kontakta VFU-läraren när tvivel uppstår om studenten kommer att uppnå målen.
  • Handledningens innehåll och form utgå ifrån att student och handledare klargör förväntningar och krav på varandra utifrån de styrdokument som finns. För att underlätta detta är regelbundna handledningssamtal viktiga. Samtidigt måste naturligtvis de förutsättningar som råder på VFU-platsen beaktas.

Kursinformation

Inför varje VFU-period skickas digital kursinformation, i form av en förinspelad informationsfilm till berörda VFU-handledare. Utskicket sker direkt till handledare av HLK.