Forskning i nära samverkan. För företagens, högskolans och regionens bästa. Nya kunskaper som kan tas tillvara direkt i företagens vardag och i forskningsprojekt som stärker Jönköping som forskningsregion. Det är tanken med det regionala forskningsprogram som Jönköping University, Region Jönköpings län och näringslivet gemensamt driver sedan 2014.

Logotyp Region Jönköpings län

Jönköping University och Region Jönköpings län skapade 2014 tillsammans, och inom ramen för den avsiktsförklaring som träffades 2013, ett regionalt forskningsprogram med inriktning mot näringslivet.

Med programmet satsar vi gemensamt för att:

  • öka forskningsvolymen i regionen, på väg mot att bli en ledande forskningsregion i Europa enligt målet i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
  • utveckla omfattningen av och kvaliteten i samverkan mellan högskolan och det regionala näringslivet.

Samarbete och finansiering

Region Jönköpings län och Jönköping University stödjer programmet med 5 miljoner kronor vardera för varje treårsperiod, mot att näringslivet bidrar med egen tid motsvarande cirka 10 miljoner kronor till genomförandet av de tre forskningsprojekt som löper under denna period. 

- Det faktum att vi jobbar med problem som är direkt relevanta för de delaktiga företagen och att de bidrar med egen tid, snarare än pengar, ger goda förutsättningar att skapa genuin samverkan mellan högskolans forskare och företagen, säger Mats Jägstam, tf. rektor vid Jönköping University.

Forskningsprojekten

Totalt har nio projekt startats upp sedan 2014, i omgångar av tre per år. Varje projekt löper över tre år och drivs i samarbete med ett antal företag från regionen. Nedan ges en kort beskrivning av de projekt som hittills har startats inom ramen för programmet.

ProAct

Syftet med projektet är att utveckla ny kunskap om, samt metoder och verktyg för, plattformsbaserad produktutveckling.

Läs mer om projektet (på engelska)

New Generation of Foundry Sands

Projektet syftar till att göra gjutprocessen mer hållbar genom utveckling av kvartssand med förbättrade värmeegenskaper. Resultatet förväntas bli en betydlig reducering av kostnader och miljöpåverkan. 

Läs mer om projektet (på engelska)

Datamine

Projektets övergripande mål är att utveckla datadrivna metoder och algoritmer för automatisk textgenerering, personifierat innehåll och beslutsstöd. Projektet bygger på artificiell intelligens och förväntas resultera i digitala agenter som producerar nyhetstexter (robotjournalistik), innovativa system som utnyttjar dataanalys samt nya affärsmodeller.

Läs mer om projektet (på engelska)

PEOPLE

Projektet handlar om att förebygga vävnadsskador, till exempel trycksår och liggsår, genom att optimera designen av hjälpmedel som exempelvis proteser, ortoser och rullstolar.

Läs mer om projektet

PRODHÖG

Syftet med projektet är att utveckla en metod för att identifiera och prioritera kritiska faktorer för att företag ska kunna behålla produktion i högkostnadsmiljöer som Sverige.

Läs mer om projektet

ODISSEE

Projektet syftar till att utveckla ett integrerat simuleringsverktyg för industriell produktframtagning.

Läs mer om projektet

HINT

Syftet med det här projektet är att optimera hela produktutvecklingskedjan för gjutprodukter av Al-Si-legeringar, från legeringsval och smältbehandling till HPDC-processen (High Pressure Die Casting), liksom efterbehandlings- och prototypprocesserna för dessa produkter. Optimeringen syftar till att åstadkomma Al-Si-komponenter av hög kvalitet.

Läs mer om projektet

PdEAM

Syftet med projektet är att ta fram en metod, verktygsstöd och best practice för att koppla ihop och integrera IT i produkter med verksamhetsstödjande IT.

Läs mer om projektet

Reshoring II

Syftet med projektet är att fördjupa förståelsen av beslut om återflyttning av produktion med särskilt fokus på supply chain-frågor. 

Läs mer om projektet