Välj bland olika samarbetsmöjligheter. 

Kontakten med näringslivet har alltid varit en viktig del av Internationella Handelshögskolans verksamhet. Vi samarbetar med många företag, allt ifrån små regionala till stora multinationella bolag. Vårt samarbete med näringslivet sker på flera olika nivåer, och det finns varianter som passar de flesta företag och organisationer.

”Practice in education” och arbetsmarknadens behov är alltid i fokus hos oss. Genom våra olika samarbetsformer ger vi er möjlighet att både knyta kontakter med våra studenter och dra nytta av deras kompetens. Våra studenter kommer från världens alla delar, med ett stort nätverk i sina hemländer och en god förståelse av olika kulturer och den internationella affärsvärlden. Genom deras innovativa och entreprenöriella tänkande, samt kunskap om det senaste inom forskningen, kan studenterna hjälpa er att tänka nytt och nå era verksamhetsmål.

Studiebesök eller gästföreläsning

En enkel form av samarbete är studiebesöket.
En grupp studenter gör, inom ramen för en kurs, ett studiebesök på ditt företag/ organisation. Om det passar bättre kan någon från företaget/organisationen istället komma och hålla en gästföreläsning på skolan. Ni får då tillfälle att presentera er verksamhet och knyta kontakt med studenter och forskare.

Case/fallstudie

En grupp studenter eller en hel klass arbetar med ett problem som ni definierar. Resultatet av det hela blir analyser och lösningsförslag som presenteras för er. Ni presenterar problemet för studenterna på företaget vid studiebesök eller vid gästföreläsning på JIBS.

Partnerföretag

Partnerföretaget och studentgruppen följs åt under studenternas första två studieår genom projekt knutna till en eller två kurser. Studentgruppen besöker sitt partnerföretag ett par gånger per kurs och lämnar alltid en skriftlig rapport. Förutom kontakt med ambitiösa och kunniga studenter får ni nya perspektiv och idéer om er verksamhet.

Skarpa projekt

I likhet med ett case kan även enstaka projekt anpassas efter behov hos er. Detta innebär ett djupare samarbete med en särskild kurs, dess studenter och lärare. Ett framgångsrikt exempel på ett sådant projekt är där en grupp internationella masterstudenter hjälper ett företag med sin utlandsetablering inom ramen för kursen Applied International Marketing.

Internship

Genom att erbjuda en eller två studenter ett internship, det vill säga en kvalificerad praktik, kan ni få hjälp med ett större projekt. Praktikens innehåll bestäms i samråd mellan företag/organisation, kursansvarig och student. Läs mer här.

Examensarbeten eller uppsatser

Genom att samarbeta med en eller flera studenter inom ramen för deras examensarbete/uppsats, har ni möjlighet att få en frågeställning eller ett problem belyst och analyserat. Problematisering och slutsatser presenteras för er och beroende på ämnesval kan studenternas utredning ge värdefulla analyser och data.

Kontakta oss för att få veta mer och hitta de samverkansformer som passar Er verksamhet bäst!