Jönköping University välkomnar studenter med funktionsnedsättning. Genom ett flertal stödåtgärder ges alla samma möjlighet att bedriva högskolestudier. 

För att du med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra att bedriva högskolestudier finns möjlighet till så kallat särskilt pedagogiskt stöd.  Det enklaste sättet att förklara vad som menas med särskilt pedagogiskt stöd är att ge exempel på vanliga former av stödåtgärder. Här följer några exempel på vanligt förekommande stöd vid Jönköping University.

  • Anteckningshjälp
  • Litteratur på anpassat medium
  • Anpassade datorprogram och resursrum
  • Studentstödjare
  • Pedagogiskt stöd av dyslexipedagog
  • Tentamensanpassningar
  • Alternativ examinationsform
  • Teckenspråkstolk/skrivtolk

Samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd diskuterar och planerar tillsammans med studenten de stödåtgärder som kan bli aktuella med hänsyn till funktionsnedsättningen. Funktionsnedsättningen ska kunna styrkas med intyg innan stöd och medel för särskilda stödåtgärder kan utgå.

Anteckningshjälp

Anteckningshjälp innebär att om studenten på grund av sin funktionsnedsättning inte själv kan anteckna så kan han eller hon få hjälp med detta. Oftast ordnar studenten hjälpen själv genom att en eller flera kurskamrater hjälper till med detta. Eftersom ersättning utgår brukar det vara lätt att få hjälp. Anteckningarna kopieras kostnadsfritt på Högskolebiblioteket.

Litteratur på anpassat medium

Studenter med läsnedsättning kan låna kurslitteratur som talböcker, punktskriftsböcker eller e-textböcker från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).. Läs mer om hur du skaffar ett nedladddningskonto

Anpassade datorprogram och resursrum

På högskolans samtliga datorer finns ett flertal hjälpprogram som bland annat talsyntes, läsprogram och stavningsprogram. En del av programmen kan du som student även få tillgång till för hemmabruk genom att kontakta Helpdesk.

I biblioteket finns ett resursrum (C2019) med två datorer och en skrivare. Utöver hjälpprogrammen som finns i HJ:s nätverk, finns förstoringsprogram på en av dessa datorer. Tillgång till resursrummet fås genom kontakt med samordnaren.

Förteckning över samtliga hjälpprogram

Studentstödjare

Vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan du i vissa fall få en studentstödjare som kan hjälpa dig att komma igång med studierna och hjälpa dig att strukturera och planera och följa upp dina studier. Det är oftast en student som blir din studentstödjare.

Pedagogiskt stöd av dyslexipedagog

På Jönköping University finns en dyslexipedagog som arbetar på konsultbasis. Tillgång till dyslexipedagog fås efter kontakt med samordnaren.

Tentamensanpassningar

Vid behov finns möjlighet att få anpassningar vid tentamen som exempelvis förlängd tentamenstid, tenta på dator och tenta i mindre grupp. Samordnaren beslutar om anpassningarna.

Alternativ examinationsform

Alternativ examinationsform kan exempelvis vara hemtentamen, muntlig tentamen eller uppdelning av tentor. Studenten kontaktar examinator om sina önskemål senast 14 dagar före examination. Examinator beslutar om alternativ examinationsform.

Teckenspråkstolk/skrivtolk

Du som har behov av teckenspråkstolk/skrivtolk behöver kontakta samordnaren i mycket god tid före utbildningens början, men senast i samband med anmälan till utbildningen.

Du ansöker om stöd via Nais Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du loggar in med ditt konto från Jönköping University eller samma inloggning som du använder till antagning.se och följ sedan instruktionerna. När du gjort din ansökan kommer du att få ett mail som bekräftar att ansökan är inkommen.

Samordnaren kontaktar dig och bokar tid för samtal och överenskommelse om lämpliga stödåtgärder. Naturligtvis är du välkommen att kontakta samordnaren under hela din studietid om du behöver stöd och hjälp.

Om du behöver teckenspråk eller skrivtolkning kontakta samordnare senast i samband med anmälan till studier.

Se även Bedömning av annan saklig omständighet vid antagning.

Med funktionsnedsättning menas sådana varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar som påverkar funktionsförmågan i studiesituationen. Begreppet "varaktigt" ska tolkas i relation till begreppen tillfälligt och bestående. Det vill säga att det inte behöver röra sig om bestående funktionsnedsättning, men inte heller om tillfälliga och snart övergående skador och tillstånd.

E-mail: sps@ju.se
Telefon:036-101169

Om du mejlar oss, ange då om du är en presumtiv (blivande) student eller om du redan är student på Jönköping University (skriv i så fall även vilket program/vilken kurs du går på samt om möjligt ditt personnummer). Skicka alltid med ett aktuellt telefonnummer som vi kan nå dig på.