Sveriges lärosäten har fått i uppdrag att arbeta mer strukturerat med validering. Målet är att fler ska få sina kvalifikationer godkända för att påbörja, avsluta eller komplettera en utbildning. Ett viktigt delmål med den kommande högskole- och universitetsgemansamma modellen är att en genomförd validering av en individs kompetenser vid ett lärosäte också skall gälla för samtliga lärosäten.

Projektet ska inventera och utveckla metoder för bedömning av reell kompetens men även för validering av utländsk utbildning där fullständig dokumentation saknas. De som berörs är personer som vill ansöka till högskolan samt redan antagna studenter men även personer med avslutad utländsk akademisk utbildning där fullständig dokumentation saknas. Tillsammans med sex andra lärosäten samt externa aktörer bildades Valideringsnätverket Väst och 2017 beviljades nätverket 8,4 miljoner kronor för en gemensam projektansökan inskickad till UHR.

Valideringsnätverk Väst består av

Bakgrund till projektet

Universitets- och högskolerådets fick i regleringsbrevet för år 2016 i uppdrag att bidra till att en varaktig struktur kan etableras för såväl stöd till lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens som för samarbete mellan lärosäten i fråga om denna bedömning.

Flera svenska lärosäten arbetar i det nationellt finasierade projektet, alla med målsättning att förbättra möjligheterna till validering. Jönköping University skapade ett projekt och tillsatte 2016 en projektledare för att bereda frågan, följa och delta vid UHR:s möten, delta i nätverk och samverka med andra lärosäten.

När projektet avslutades i december 2018 levererades en manual för bedömning av reell kompetens och validering av utländsk utbildning där fullständig dokumentation saknas till UHR. Ute på lärosätena skedde även internutbildningar och konferenser inom ämnet.