Drönarfoto av campus med Munksjön i förgrunden och Jönköping och Vättern i bakgrunden

Rektorer vid högskolan

Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Agneta Marell, 2017-
Mats Jägstam, tf. 2017
Anita Hansbo, 2009-2017
Thomas Andersson, 2004-2009
Clas Wahlbin, 1994-2004

Högskolan i Jönköping
Agne Boeryd, tf. 1990, tf. 1993-94
Lars Amtén, 1990-93
Nils Gruvberger, vik. på deltid 1986-88
Ingvar Törnqvist, tf. 1982-83, 1983-90
Yngve Glennow, 1977-82

1897
De första sjuksköterskeeleverna utexamineras i Jönköping av Landstinget i Jönköpings län. 

1947
Folkskoleseminariet i Jönköping inrättas.

1963
Förskoleseminariet i Jönköping startar.

1968
Folkskoleseminariet blir Lärarhögskolan i Jönköping och flyttar till Västra Torget. Landstingets centrala vårdyrkesskola flyttar in i nya lokaler vid Munksjöns strand och byter 1971 namn till Munksjöskolan.

1970
Institutet för gerontologi och Ortoslaboratoriet startas av Landstinget i Jönköpings län; de blir så småningom delar av Hälsohögskolan.

1975
Yrkesteknisk högskoleutbildning startar i Jönköping.

1977
Högskolereform. Högskolan i Jönköping inrättas som statlig högskola. Lärarhögskolan och Förskoleseminariet uppgår i högskolan. 2-årig ekonomisk utbildning startar, blir 1978 3-årig. Informatörlinjen startar och blir senare MKV-programmet. Vissa av Munksjöskolans vårdutbildningar blir högskoleutbildningar.

1979
Första internationella studentutbytet; med Liverpool i lärarutbildning.

1981
Enstaka kurser (senare kallade fristående kurser) börjar utlokaliseras till länets kommuner.

1983
Munksjöskolan startar ortopedteknisk linje, inriktning ortopedingenjör, som fortfarande är den enda i Sverige.

1987
Munksjöskolans högskoleutbildningar inom vårdsektorn får namnet Hälsohögskolan.

1988
Första ingenjörsutbildningen startar vid Högskolan i Jönköping.

1994
Högskolan i Jönköping övergår i stiftelseform med tre fackhögskolor; Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Ingenjörshögskolan (ING) och Internationella Handelshögskolan (IHH) samt Högskoleservice (HS). En gemensam fakultet för de tre fackhögskolorna bildas och de första magisterexamensrätterna vid Högskolan i Jönköping erhålls. Fadderföretagsverksamheten vid IHH och ING startar.

1995
Högskolan i Jönköping får rätt att ge doktorsexamen i fyra handelshögskoleämnen. Forskarutbildning startar vid Internationella Handelshögskolan.

1996
Första professorsinstallationen vid Högskolan i Jönköping. Organiserat stöd till studentföretagande startas av två studenter.

1997
Det nya högskoleområdet invigs (Etapp I) med rektors kansli, IHH och HS. 1998 flyttar ING till området. Första doktorsdisputationen.

1999
Den första doktorspromoveringen vid Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan får rätt att ge socionomexamen, den första utanför universiteten.

2000
Högskolan för lärande och kommunikations nya lokaler invigs (Etapp II).

2001
Utbildning till gymnasielärare startar vid Högskolan för lärande och kommunikation. Science Park Jönköping startar intill högskolan och övertar bland annat stödet till studentföretagande.

2002
Hälsohögskolan blir en fjärde fackhögskola inom Högskolan i Jönköping. Studenternas Hus invigs.

2004
Högskolan får rätt att ge doktorsexamen inom hela det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Första internationella vetenskapliga tidskriften utgiven i Jönköping, Journal of Media Business Studies.

2005
Högskolebiblioteket utses till Årets Bibliotek i Sverige.

2007
1 januari 2007 ombildas Ingenjörshögskolan till Tekniska Högskolan i Jönköping, JTH. Detta sker genom ett långsiktigt samarbete med Chalmers och KTH.

2010
Högskolan får rätt att ge licentiat- och doktorsexamen inom det tekniska området Industriell produktframtagning med de tre tekniska forskarutbildningsämnena: maskinkonstruktion, material och tillverkningsprocesser samt produktionssystem.

2011
De första avgiftsbetalande internationella studenterna från länder utanför EU/EES välkomnas till Högskolan i Jönköping.

2013
Högskolans friskvårdsanläggning Campus Arena innehållande multifunktionshall, allaktivitetslokal och gymanläggning invigs.

2014
Högskolan firade 20 år som stiftelsehögskola.

2015
Ny logotyp och grafisk profil lanseras. Namnet Jönköping University börjar användas även i Sverige.

2016
Som första svenska lärosäte startar högskolan förutbildning, så kallade pathway programmes, med undervisning i bland annat engelska och studieteknik för utländska studenter.

Jönköping University utses till KK-miljö med inriktning kunskapsintensiv produktframtagning, genom ett tioårigt avtal med KK-stiftelsen.

2017
Service Center invigs.

2019

Hus K invigs. Högskoleservice verkar i byggnaden som också innehåller tentamenssalar.

Högskolan i Jönköping (HJ) inrättades vid högskolereformen 1977 och då organiserades den med fem institutioner, efter ett antal omorganisationer från och med 1987 tre: Ekonomi, Teknik samt Undervisning, kultur och information. 2015 bytte Högskolan i Jönköping namn till Jönköping University.

Redan 1897 utexaminerades de första sjuksköterskeeleverna i Jönköping av Landstinget i Jönköpings län. År 1947 inrättades här ett folkskoleseminarium och 1963 startade ett förskoleseminarium. För mer information se flik, Milstolpar.

Högskolan i Jönköping blir stiftelsehögskola

I regeringsförklaringen 1991 hade den tillträdande borgerliga regeringen uttalat sin strävan att skapa mer autonoma universitet och högskolor. Högskolan i Jönköping och Chalmers Tekniska Högskola erbjöds att övergå till stiftelseform. Stiftelsen Högskolan i Jönköping bildades 1 juli 1994.

Stiftelsehögskolan organiserades i tre fackhögskolor - Högskolan för lärarutbildning och kommunikation (HLK; namnet ändrades 2001 till Högskolan för lärande och kommunikation), Ingenjörshögskolan (ING) och Internationella Handelshögskolan samt Högskoleservice. De blev aktiebolag, helägda av Stiftelsen Högskolan i Jönköping. 2002 blev Hälsohögskolan den fjärde fackhögskolan vid HJ. 

Professorer anställs och examensrätter

Vid den första professorsinstallationen 1996 i Kristine kyrka installerades tolv professorer och även rektor Clas Wahlbin.

Regeringen beslutade 1995 att högskolan skulle ges rätt att ge doktorsexamen i fyra ämnen:  företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi och statsvetenskap, och forskarutbildning startade samma år. Vid den första doktorspromotionen 1999 i Sofiakyrkan promoverades fem doktorer efter avlagda prov samt två hedersdoktorer. Den  första promotionshögtiden hölls tillsammans med den andra professorsinstallationen, och denna samkörning fortsatte sedan. Sedermera flyttades högtiderna till konserthuset på Elmia. Läs mer den Akademiska Högtiden

År 2004 utvidgades högskolans doktorsexamensrätt till hela det så kallade humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Därmed kunde forskarutbildning i egen regi starta också vid Hälsohögskolan och HLK. Högskolan uppfyllde nu de europeiska kriterierna för att kallas universitet och blev individuell medlem i European University Association.

Den 1 januari 2007 blev Ingenjörshögskolan Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). 2010 fick man rätt att utfärda examen på forskarnivå inom examensområdet Industriell produktframtagning.

Högskoleområdet och lokaler

Högskoleutbildningen var under de tidiga åren utspridd i hela Jönköping. I april 1994 förvärvade kommunen Jönköpings Mekaniska Werkstads gamla område. Därmed var det klart var högskolan skulle ligga. Högskolefastigheter i Jönköping AB (Höfab) med kommunen som majoritetsägare och högskolan som delägare bildades i oktober 1994. Läs mer på Fakta om Högskoleområdet