Ny lag om skydd för visselblåsare gäller från och med 17 december 2021. Att visselblåsa innebär att en person slår larm om missförhållanden som är olagliga eller oetiska.

https://whistle.qnister.com/JU

Vad är visselblåsning?

Att visselblåsa innebär att en person slår larm om missförhållanden i en verksamhet.
Det kan handla om saker som är olagliga eller oetiska.

Den som rapporterar om missförhållanden enligt lagen är skyddad från att hindras från att rapportera och mot repressalier på grund av rapportering. Skyddet består även i ansvarsfrihet.

Möjligheten att anmäla missförhållanden påverkar inte den grundlagsskyddade meddelarfriheten eller anskaffarfriheten. Efterforskningsförbudet och repressalieförbudet påverkas inte heller av bestämmelserna om visselblåsning. Skyddet gäller även när du lämnat JU.

Vad kan rapporteras?

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang får kännedom om missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram kan rapportera detta internt eller externt. Även överträdelser inom en mängd lagar och bestämmelser med EU-rättslig grund såsom offentlig upphandling, produktsäkerhet, miljöskydd etc. omfattas.

När du rapporterar måste du själv ha skälig anledning att tro att informationen om missförhållandet är sann. Däremot behöver du inte ha faktiska bevis utan det räcker med rimliga misstankar.

Mer information om vad som kan rapporteras finns i visselblåsartjänsten.

Vad ska inte rapporteras?

Rapporteringskanalerna ska inte användas för:

  • Generella missnöjesyttringar. Sådana ärenden ska kommuniceras till närmaste chef eller berörd ansvarig chef.

  • Olyckor och tillbud. Dessa incidenter rapporteras genom särskild rapportmall, enligt instruktioner på intranätet.
  • Disciplinärenden. Dessa hanteras av Disciplin- och avskiljandenämnden (DAN).

  • Trakasserier och kränkande särbehandling. Detta anmäls genom särskild rapportmall, enligt instruktioner på intranätet.

  • Misstanke om oredlighet i forskning. Sådana ärenden anmäls till vd vid den fackhögskola där oredligheten misstänks ha förekommit.

  • Rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller annan information som rör nationell säkerhet.

  • Information som omfattas av så kallad kvalificerad tystnadsplikt. Det kan vara till exempel uppgifter som gäller Sveriges förhållande till främmande makt där rikets säkerhet är i fara (15 kap. 6 § OSL), eller viss sekretess inom myndigheternas personaladministration (39 kap. 6 § OSL).

Interna rapporteringskanaler

För verksamhet med fler än 250 anställda måste det finnas en intern rapporteringskanal. JU har en intern rapporteringskanal som finns tillgänglig för den som vill rapportera om ett missförhållande.

Vem kan rapportera i de interna kanalerna?

Med verksamhet avses respektive juridisk person och vid rapportering anger du vilken juridisk person det gäller och som du är knuten. Du ska alltså ha fått kännedom om missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang vid ditt bolag.

Läs mer om vem som kan visselblåsa i vår visselblåsartjänst.

Vem hanterar visselblåsningar?

JU använder sig av den externa tjänsten Qnister Whistle som rapporteringsverktyg. Genom den finns även kontaktuppgifter för att rapportera muntligen.

Respektive bolag har utsett en utredningsgrupp som ansvarar för att hantera de rapporter som kommer in via Visselblåsartjänsten, per telefon eller genom möte med en i gruppen utsedd mottagare.

Hur går rapportering till?

En rapport lämnas in genom att den som vill rapportera fyller i ett elektroniskt formulär. Rapportering kan även göras via telefon (talsvar) eller genom ett fysiskt möte.

Länk till visselblåsartjänsten och information om hur det går till finns här: https://whistle.qnister.com/JU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur utreds visselblåsningar?

JU tar emot ärendet och bekräftar mottagandet inom 7 dagar om den som rapporterat har gjort detta via Visselblåsartjänsten eller lämnat kontaktuppgifter om rapportering har skett på annat sätt (telefon eller fysiskt möte).

Återkoppling lämnas till den som rapporterat, om personen har lämnat kontaktuppgifter eller rapporterat via Visselblåsartjänsten. Återkoppling sker i skälig utsträckning till den rapporterande personen avseende vilka åtgärder som har vidtagits och varför, inom tre månader från det att en rapport har mottagits (eller om någon bekräftelse på mottagandet inte har lämnats, sju dagar från det att rapporten mottogs).