Rektor har det övergripande ansvaret för lärosätet och tillsätts av stiftelsens styrelse. Till stöd har rektor ett kansli och högskolans ledningsgrupp.

Rektorsgruppen

Nedanstående personer utgör rektorsgruppen som är en beredande gruppering för högskolans ledningsgrupp.

Rektor Måns Svensson

Rektor är Jönköping Universitys chef och främste företrädare. Rektor leder högskolans verksamhet och ansvarar bland annat för att verkställa stiftelsestyrelsens beslut.

Prorektor Salem Seifeddine

Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i rektors ställe när rektor inte är i tjänst samt ersätter rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.

Vicerektor för forskning Lucia Naldi
Vicerektor för utbildning Robert Gunnarsson

Rektor utser vicerektor/-er för begränsade ansvarsområden av strategisk karaktär. Vicerektor har en högskoleövergripande samordnande funktion för sitt område och leder arbetet i det för området inrättade rådet.

Högskoledirektör Eva Gipperth

Högskoledirektör är chef för det högskolegemensamma verksamhetsstödet och vd för Högskoleservice.

Rektorsråd för internationalisering Nerrolyn Ramstrand

Rektorsråd för internationalisering rådger rektor och ledningen i frågor som rör internationalisering.

Högskolans ledningsgrupp
(JU Executive Team, JU EXT)

För beredning av högskolegemensamma frågor och som förankring av förslag som rektor eller stiftelsestyrelsen ska fatta finns en ledningsgrupp som möts varannan vecka. I ledningsgruppen ingår samtliga vd:ar för fackhögskolorna, högskoledirektör (tillika vd för Högskoleservice) och Jönköping University Enterprise samt Studentkårens ordförande.

  • Måns Svensson, rektor
  • Salem Seifeddine, prorektor
  • Eva Gipperth, högskoledirektör, vd för Högskoleservice samt vd för Jönköping University Enterprise
  • Adam Gustafsson, ekonomidirektör
  • Eleonor Fransson, tillförordnad vd Hälsohögskolan
  • Thomas Winman, vd Högskolan för lärande och kommunikation
  • Ingrid Wadskog, vd Tekniska Högskolan
  • Johan Klaesson, tillförordnad vd Jönköping International Business School
  • Ordförande Jönköpings Studentkår
  • Anders Jonzon, kommunikationsdirektör (sekreterare)