"Utbildade hållbarhetsstrateger som förstår och kan hantera utmaningar inom hållbarhetsområdet är en tillgång"

Nina Lindgren arbetar som enhetschef på Enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Nina Lindgren

Varför behöver arbetsmarknaden och samhället den kompetens som programmet ger studenterna?

– Just nu sker en rad förändringar i vår värld på både global och nationell nivå som gör att tidigare självklara utvecklingstrender avmattas eller ifrågasätts. Att arbeta med hållbar utveckling kräver därför ett strategisk och långsiktigt arbete som grundar sig i kunskap och beprövad erfarenhet snarare än trender och tyckande. Utbildade hållbarhetsstrateger som förstår och kan hantera utmaningar inom hållbarhetsområdet är därför en värdefull tillgång för många offentliga aktörer i samhället.

Vilka miljöfrågor är mest brådskande i dagsläget inom din expertis?

– Inom det sociala hållbarhetsområdet så behöver vi möta utmaningar som vi har haft under en längre tid såsom jämställdhetsutmaningar som yttrar sig i stora skillnader i allt från utbildningsval till det obetalda hem och omsorgsarbetet i länet. Men även snabbt uppkomna utmaningar har varit en del av arbetet de senaste åren såsom sociala effekter av Covid -19 eller den hastiga ökningen av antalet asylsökande år 2015. Att bevaka och värna demokratin är också högaktuellt då till exempel antidemokratiska aktörer utmanar i samhället, vi måste också tillse att samtliga invånare i länet har en möjlighet att vara delaktiga och göra sig hörda.

Vilka slags arbetsuppgifter kan alumner från programmet arbeta med inom en sektor som din?

– För att bidra till ökad social sammanhållning och ett mer inkluderande län så krävs både ett långsiktigt strategiskt arbete och ett mer operativt arbete här och nu.

Det strategiska arbetet kan bestå i att formulera strategier och mål för ett eller flera sakområden. Det kan också innebära att ett stödjande arbete i att inkludera ett perspektiv eller arbetssätt i andras arbete, t.ex. att genomföra barnkonsekvensanalyser eller stimulera till ett rättighetsbaserat arbetssätt inom offentlig sektor.

Till det mer operativa arbetsuppgifterna hör att öka kunskapen om olika områden och perspektiv t.ex. genom att anordna utbildningar och konferenser eller skriva nyhetsbrev och administrera webbsidor.
Sidan uppdaterad